Radon

Radon är en gas som kan finnas både i mark, vatten och byggnadsmaterial. Att utsättas för radon är en hälsorisk och därför behövs sanering.

Radon, som kan förekomma i mark, vatten och i byggnadsmaterialet blåbetong, är en luktfri och osynlig gas som bildas, då det radioaktiva grundämnet radium-226 sönderfaller till så kallade radondöttrar. Radondöttrarnas atomkärnor fastnar på rök och damm som man sedan andas in.

Om man under lång tid utsätts för radon i inomhusluften finns risk att man utvecklar lungcancer. I Sverige räknar man med att cirka 500 personer varje år dör i lungcancer på grund av radon i bostäder. Om du bor i en bostad med för höga radonhalter och samtidigt är rökare, flerdubblas risken att drabbas. Man räknar med att rökare och passiva rökare utgör 90% av de radonrelaterade lungcancerfallen.

Den största risken med radon i dricksvattnet är att radonet avgår till inomhusluften, till exempel då du duschar. Radon som du får i dig via mat eller dricksvatten betraktas som en mycket marginell risk. Totalt räknar man med att radon i dricksvatten orsakar 30-40 cancerfall per år i Sverige och ungefär 70% av fallen är lungcancer.

Radongashalt i luft anges som Bq/m³ (bequerel per kubikmeter) och i vatten som Bq/l (bequerel per liter).

Radon i mark och byggnader

Radon i mark

Radon förekommer normalt i berggrunden, men beroende på vilka mineral som ingår och hur marken är beskaffad, är radonhalten högre i vissa områden och lägre i andra. Generellt kan man säga att hus som är byggda i områden med lera, löper låg risk att drabbas av radon från marken, eftersom vattnet i leran hindrar radonet från att ta sig in i huset. Däremot kan man få in radon via dricksvattnet eller genom byggnadsmaterialet.

Radon i byggnadsmaterial

Under perioden 1929-1975 tillverkades ett byggnadsmaterial som kallas blåbetong. Materialet till blåbetongen hämtades från täkter som innehöll varierande grad av uranrikt material (alunskiffer), vilket också gör att blåbetongen avger en varierande grad av strålning. Antalet blåbetongväggar i ett hus kan också variera. Blåbetongen har använts till både inner- och ytterväggar samt bjälklag. För att få reda på radonhalten i luften i ett hus måste mätningar göras.

Även om du inte har blåbetong som byggnadsmaterial kan radonhalterna vara höga, om jorden eller fyllnadsmaterialet under huset är radonrikt och radonet får möjlighet att ta sig in i huset genom sprickor eller hål i bottenplattan.

Mätning av radon från mark och byggnadsmaterial

Om du vill ha mätt radon i din bostad, kan du kontakta något branschföretag. Mätningen görs genom att du får hemskickat dosor med spårfilm att placera ut i din bostad. Mätningen ska alltid utföras under perioden 1 oktober till 30 april och ska pågå under minst två - helst tre - månader. Vid husköp går det att göra korttidsmätningar. Detta ger ett osäkrare resultat, men kan ändå fungera som fingervisning om radonsituationen.

Sanering av radon i byggnad

Det går inte att ge några generella beskrivningar av hur man åtgärdar radon i en byggnad. Varje hus och platsen det står på, är unikt. Miljöstaben gör inga radonutredningar, men det finns många konsulter att anlita. Det är viktigt att det görs en radonutredning, för att radonsaneringsföretaget som du anlitar ska kunna vidta rätt åtgärder. Kräv att saneringsföretaget lämnar en garanti på att klara ett visst årsmedelvärde för det pris de föreslagit. Ett lämpligt krav är 200 Bq/m³. Kräv också att de lämnar en prisgaranti, så att kostnaderna inte skjuter i höjden.

Radon i vatten

Radon i dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Arvika kommun har låga halter av radon. Det är framför allt vatten från borrade brunnar som kan ha problem med för höga halter. För att vattnet ska få en förhöjd radonhalt krävs nämligen att vattnet fått stå i kontakt med radiumrik berggrund. Olika bergmaterial innehåller olika mycket radium och man måste därför analysera vattnet för att få veta hur mycket radon det innehåller. Ett område som flygkarterats som lågriskmark innebär inte att man med säkerhet kan säga att risken för radon i dricksvattnet är låg.

Även när man kokar vatten avgår radonet till luften. Därför är det viktigt att ha bra ventilation över spisen och kaffebryggaren.

Mätning av radon i dricksvatten

I princip kan man säga att det bara är från borrade brunnar som man riskerar att få vatten med för hög radonhalt. Har du en grävd brunn kan du därmed känna dig ganska säker. Det finns dock brunnar som är både grävda och borrade och där gäller samma sak som för borrade brunnar. Kontakta Miljöstaben om du är orolig för att ditt vatten kan innehålla för höga halter av radon.

Sanering av radon i dricksvatten från egen brunn

Det går att få bort nästan all radon ur dricksvattnet med hjälp av en radonavskiljare som luftar bort radonet. Luften från radonavskiljaren ska ledas utomhus. Kontakta Miljöstaben om du vill veta mer.

Hjälpte informationen på sidan dig?