Offentliga lokaler

För offentliga lokaler gäller särskilda regler kring tillgänglighet, inomhusmiljö och egenkontroll.

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrotts- eller konferensanläggningar och biografer, men också många andra typer av lokaler.

Tillgänglighet

Eftersom en stor mängd människor har tillträde till offentliga lokaler är det viktigt att lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Inomhusmiljö

Offentliga lokaler måste också ha en bra inomhusmiljö och en ventilation som är lämplig och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas. Miljöstaben gör tillsynsbesök vid sådana lokaler, men det är viktigt att känna till att det alltid är verksamhetsutövaren som ansvarar för inomhusmiljön och som ska känna till vilka regler som gäller.

Anmälan av lokal och egenkontroll

Vissa typer av offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som driver en sådan anläggning ska se till att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Till exempel ska det finnas rutiner för hur lokalen rengörs och hur man tar hand om avfall. Detta kallas för egenkontroll och regleras genom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Hjälpte informationen på sidan dig?