Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvården - den sjukvård som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende.

Ansvarsfördelning kommun - region

Region Värmland och kommunen har ett delat ansvar för sjukvården för dig som bor i Arvika kommun. Kommunen ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende - hemsjukvård. Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Ibland delegeras vissa hemsjukvårdsinsatser till undersköterska eller vårdbiträde. En annan del av hemsjukvården utgörs av rehabilitering.

Regionen ansvarar bland annat för öppenvård, vård på sjukhus, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Du hittar mer information om bland annat sjukhus och vårdcentraler på 1177 Vårdguiden.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, dygnet runt alla dagar i veckan, om det behövs. Du kan exempelvis få hjälp med sårbehandling, delning av läkemedel i dosett, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion eller annan hjälp som näringstillförsel i dropp eller sond. Du kan också få hjälp med rådgivning vid inkontinensbesvär och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

Den som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver sjukvård och inte kan ta sig till vårdcentralen kan få hemsjukvård. Det är kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkaren på vårdcentralen som bedömer behovet av hemsjukvård.

Hemsjukvården kan vara tidsbegränsad och bara ges under den tid du inte kan ta dig till vårdcentralen. Du som bor på särskilt boende eller vistas på korttidsvård tillhör automatiskt hemsjukvården.

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Hur får jag hemsjukvård?

Du kontaktar den distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som ansvarar för det område där du bor. Vet du inte vem som är ansvarig kan du ringa kommunens växel som hjälper dig. Det görs en sedan en bedömning om du uppfyller kriterierna för hemsjukvård.

Vårdcentral och sjukhus kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård till kommunen.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterskan/arbetsterapeuten/sjukgymnasten kan själv utföra insatsen eller delegera till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vad kostar hemsjukvård?

Du betalar en avgift för hemsjukvård. Har du omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen ingår avgift för hemsjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Hälso- och sjukvårdslagen kräver att varje kommun ska ha minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS.

MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvalitén. Det är också masen som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling.

Hjälpte informationen på sidan dig?