Blanketthjälp

Här får du hjälp med att fylla i blanketten "Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsunderlag Vård och omsorg".

Din avgift beräknas enligt lagstiftning för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Bestämmelserna finns i Socialtjänstlagen 8 kap. 2-9 § och gäller avgift för vård, omsorg, service och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Bestämmelserna medför att kommunen behöver få in aktuella inkomstuppgifter från dig för att kunna räkna ut din avgift.

Kommunen skickar därför ut en inkomstförfrågan som du ska fylla i och skicka tillbaka. Inkomstförfrågan skickas ut i samband med att bistånd beviljas enligt SoL 4:1 och därefter en gång i början på varje år.

Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften ska kunna beräknas. Om du inte gör det - eller om du accepterar att betala maxtaxa - kommer en avgift att tas ut enligt avgiftstaket för maxtaxan.
Maxtaxan för 2024 är 2 575 kr/månad.

Om du valt att inte skicka in inkomstförfrågan och efter att du delges avgiftsbeslutet vill få avgiften prövad mot det möjliga avgiftsutrymmet, tillämpas tre månaders korrigering från inlämningsdatumet av inkomstförfrågan.

Korrigering av avgiften sker om den ekonomiska utredningen visar att avgiftsutrymmet är lägre än 2 575 kr.

Det är den aktuella inkomsten samt inkomst av kapital, som ligger till grund för att fastställa avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet är det som finns kvar efter det att du tillförsäkrats ett minimibelopp/förbehållsbelopp för normala levnadsomkostnader och bostadskostnader. Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ses som inkomst vid inkomstberäkning. Avgiftsutrymmet blir din avgift för hemtjänst/omvårdnad.

Så här fyller du i inkomstförfrågan

Makar och registrerade partners

Enligt Lag (2001:847) ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

Sambor

Inkomsterna beräknas var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

Inkomster före skatt

Har du inga andra inkomster än de som du får från Pensionsmyndigheten behöver du inte fylla i dessa kolumner.
Har du däremot till exempel KPA, AMF, SPV med flera ska dessa fyllas i.
Om du är förvärvsarbetande måste du fylla i kompletterande inkomstuppgifter.

När det gäller inkomst av kapital (ränteinkomster/utdelning av aktier) anges den faktiska bruttoinkomsten per den 31 december 2023. Uppgifterna hämtar du från de kontrolluppgifter från bank/VPC som skickas ut under januari 2024.

Boendekostnad

Bor du i lägenhet så fyller du i hyreskostnad. Ingår hushållsel i hyreskostnaden, fyll även i bostadsyta.
Har du eget hus fyller du i taxeringsvärde, bostadsyta och eventuell skuldränta på huslån.

Har du kostnader utöver förbehållsbeloppet/minimibeloppet på grund av särskilda omständigheter och av varaktig karaktär, som till exempel god man eller matdistribution och som överstiger 200 kronor/månad, kontakta avgiftshandläggare för ytterligare information.

Återsänd inkomstförfrågan inom 14 dagar till:
Arvika kommun
40. Vård och omsorg
671 81 Arvika

Hjälpte informationen på sidan dig?