Vad är en FÖP?

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla bostäder och annat.

Den fördjupade översiktsplanen är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

En FÖP är en plan som gäller för ett geografiskt avgränsat område och som har mer detaljer är den kommuntäckande översiktsplanen. En FÖP är inte juridiskt bindande, men är en riktningsvisare för kommande planering när detaljplaner ska tas fram eller när bygglov ska sökas.

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas för Arvikas del för en Hållbarhetsbedömning. FÖP:en anses kunna få stora konsekvenser för miljön och parallellt med arbetet med FÖP:en görs därför en utvärdering av FÖP:en i en Hållbarhetsbedömning.

Gällande översiktsplan

Den gällande kommuntäckande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 29 januari 2024 och vann laga kraft 1 mars 2024. Översiktplanen och alla bilagor, finns i StoryMap.

Hjälpte informationen på sidan dig?