Hur tas den fördjupade översiktsplanen fram?

Så här går det till att ta fram en fördjupad översiktsplan.

För att den fördjupade översiktsplanen ska hållas aktuell så ska den ses över senast 24 månader efter varje politiskt val, i samband med att den kommuntäckande översiktsplanen ses över.

Representanter för alla politiska partier i Kommunfullmäktige deltar i arbetet. Detta gör de tillsammans med tjänstepersoner som representerar alla kommunens verksamheter.

FÖP:en tas fram i dialog med medborgare, föreningsliv, näringsliv och andra intressenter.

Det är Kommunledningsutskottet som ytterst ansvarar för arbetet med FÖP:en. När FÖP:en ska antas politiskt så ska den först beredas i Kommunledningsutskottet och därefter i Kommunstyrelsen - sedan tas beslut i Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?