Skogsstrategi

Här finns information om kommunens skogsstrategi.

Kommunens skogsstrategi presenteras här i en förkortad version. Kontakta Samhällsbyggnadsfunktionen om du vill ha en pdf av den kompletta skogsstrategin, liksom om du önskar en pdf av den förkortade versionen.

Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen eller till en god miljö för kommuninnevånarna.

Arvika kommuns skogsstrategi är framtagen i ett samarbete med representanter från Arvika kommun, Skogssällskapet och Skogssällskapets Förvaltning AB. Beräkningarna är gjorda med beräkningssystemet Heureka PlanVis.

Skogsbruksplan

Arvika kommuns skogsstrategi baseras på kommunens skogsbruksplan. Arvika har en så kallad grön skogsbruksplan som baseras på inventeringar. Den ger en heltäckande bild av skogen, visar på miljövärden och beskriver vilka åtgärder som behöver göras.

Skogsbruksplanen är ett verktyg för den praktiska skötseln av skogen och sträcker sig över 10 år. Skogsstrategin sträcker sig däremot 100 år framåt för att skapa ett hållbart skogsbruk för oss nu och för kommande generationer. Både när det gäller ekonomi men också ur miljö- och sociala perspektiv.

Intressentanalyser

I intressentanalyser har flera sociala värden identifierats och diskuterats, med utgångspunkt i kommuninnevånarnas behov och förväntningar på kommunskogarna. Det finns olika behov för olika delar av skogsinnehavet. Exempelvis kan friluftslivet ske på ett sätt i de tätortsnära skogarna och på ett annat i de mer avlägsna kommunskogarna.

Bevara sociala värden

I arbetet med strategin undersöktes tre olika anpassningar av skogsbruket för att ta vara på de sociala värdena. Den lägsta nivån av social hänsyn simulerades enligt skogsbruksplanens föreslagna skötselanpassningar. Den högsta genom kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i alla bestånd inom Arvika tätort och bebyggelsenära skogar.

Arvika kommun valde en mellannivå. Det innebär att skogen ska skötas med stor hänsyn till de som använder den, till exempel boenden, motionärer och föreningar, men fortfarande kunna ge en god avkastning. Skogen ska även göras mer inbjudande att vistas i genom till exempel gallring.

Vad är ett hållbart skogsbruk?

Ett hållbart skogsbruk sköts enligt principerna för hållbar utveckling. Med det menas att arbeta för att skapa en långsiktig och uthållig skogsproduktion och ta hänsyn till bland annat naturvård och landskapsvård. Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling är att certifiera skogsbruket.

Arvika kommuns skogar är certifierade enligt Forest Stewardship Council, FSC® (lic. nr. 017993), som är en oberoende internationell organisation. De arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSCs regler för skogsbruk och spårbarhet och får märka sina produkter med FSCs varumärke.

Hos Skogssällskapet, som verkar som paraplyorganisation, ingår Arvika kommun i en certifieringspool för gruppcertifiering inom FSC® (lic. nr. 017993) tillsammans med andra skogsägare

Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. För att bli certifierad enligt PEFC krävs bland annat en Grön skogsbruksplan och att skogsägaren avsätter minst 5% av sin produktiva skogsmark för naturvård.

Hur sköter vi skogen?

Kommunens skogar gallras för att öka tillgängligheten för de som vill vistas i skogen. Nedan är ett exempel på hur det kan se ut i ett område som inte gallrats jämfört med ett område som har gallrats.

Exempel på gallrad skog

Exempel på gallrad skog.

Exempel på ogallrad skog

Exempel på ogallrad skog.

Fakta om kommunens skogar

Kommunskogarna ligger huvudsakligen i anslutning till Arvika tätort, men det finns även skiften runt om i kommunen. På kartan ser du var kommunen äger skog.

Areal: 1 515 hektar fördelat på 885 bestånd. Medelförråd: 207 m3 sk/ha (skogskubikmeter per hektar).
Medelålder: cirka 50 år.
Trädslagsfördelning: 44,8 % tall, 32,9 % gran och 22,3 % löv.
Medelbonitet (tillväxt): 7 m3 sk/ha (skogskubikmeter per hektar), år.

Målklassning

Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra värden i skogen. Olika målklasser pekar ut vilka områden där det i första hand satsas på produktion och var man prioriterar andra värden. Nedan beskrivs de fyra målklasserna och hur de är fördelade inom kommunens skogar.

  • Produktionsinriktning med generell hänsyn (PG), 613 bestånd motsvarande 1214 ha.
  • Produktionsinriktning med förstärkt hänsyn (PF), 101 bestånd motsvarande 229 ha.
  • Naturvårdsinriktning med skötsel (NS), 180 bestånd motsvarande 290 ha.
  • Naturvårdsinriktning utan skötsel dvs. lämnas orört (NO), 63 bestånd motsvarande 59 ha.
Hjälpte informationen på sidan dig?