PCB

PCB är giftigt och kan finnas i bland annat byggmaterial.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar med goda tekniska egenskaper som har använts bland annat i byggmaterial.

Att ämnena är svårnedbrytbara innebär att de lagras i kroppen och ökar i halt ju längre upp i näringskedjan de kommer. PCB-föreningar är giftiga och har skadliga effekter, till exempel försämrad fortplantningsförmåga, på djur och människor.

PCB finns i bland annat:

- Fogmassor

PCB finns i bland annat fogmassor. PCB-haltiga fogmassor är polysulfidbaserade och tillverkade under perioden 1956-1973.

Alla polysulfidbaserade fogmassor innehåller dock inte PCB. För att fastställa om fogmassa innehåller PCB måste prov tas ut av fogmassa och analyseras.

Utvändigt kan PCB finnas i dilatationsfogar i till exempel tegelfasader, mellan betongelement i fasad och i loftgångar, runt fönster, runt dörrar och partier och vid trappor.

Invändigt kan PCB förekomma i fog vid t ex trappelement av betong, invändigt mellan ytterväggars betongelement, runt partier och utfackningsväggar. Fogmassor av polysulfidtyp innehåller dessutom ofta bly vilket tillsattes som härdare. Dessa fogmassor är också farligt avfall, även om de inte innehåller PCB, och måste tas om hand som blyhaltigt avfall. Reglerna finns i avfallsförordningen (2001:1063).

- Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria golv från perioden 1956-1973, som använts speciellt för halkfria golv inom storkök och industri. Materialet har använts som ett hållbart slitskikt på betong. Om sådana golvmassor är inbyggda, bör sanering kunna vänta och göras senare i samband med andra åtgärder. Om ett golv är öppet exponerat fungerar det som en öppen spridningskälla och bör snarast avlägsnas och hanteras som farligt avfall.

- Isolerglasrutor

PCB ingår som mjukgörare i förseglingsmassa i isolerglasfönster från 1956-1973. Om isolerglasfönstret inte är svenskstillverkat och från något av åren 1974-1980 kan förseglingsmassan innehålla PCB. Norska rutor kan ha PCB till och med 1975.

- Kondensatorer

PCB kan förekomma i kondensatorer i till exempel lysrörsarmatur, oljebrännare, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar installerade till och med 1980.

Skyldig att PCB-inventera din fastighet

En förordning om PCB, SFS 2007:19 trädde i kraft den 1 mars 2007. Den innebär att du som fastighetsägare är skyldig att undersöka förekomst av PCB-haltiga fogmassor och golvmassor i byggnader som uppförts eller renoverats åren 1956-73. Förordningen gäller inte en- eller tvåbostadshus.

Äger du byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973 måste du inventera förekomst av PCB-haltiga fog- och golvmassor och redovisa resultatet till Miljöstaben. Detta skulle ha gjorts före den 30 juni 2008. Om du fortfarande inte lämnat in pcb-inventeringen, bör du göra detta snarast!

Fogmassor som innehåller mer än 0,05 viktprocent PCB (500 mg/kg) ska saneras.

Observera att om det finns misstanke om att PCB kan finnas i en byggnad ska detta, på grund av ämnenas miljöfarlighet, meddelas till Miljöstaben, även om tiden för inventering och sanering gått ut.

Bestämmelserna ska inte tillämpas på en- eller tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer.

Hur gör du?

Inventering

Industribyggnader och flerbostadshus som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 inventeras. Vid inventeringen kontrolleras när huset är byggt, om renoveringar har skett under aktuell tidsperiod, finns det fogmassor eller golvmassor, har huset fogats om, mm.

Hittar man fogmassor måste prov tas för att fastställa om fogmassan innehåller PCB. Har huset fogats om kan rester av den gamla fogen finnas kvar och PCB vandrat över till den nya. Prov måste tas även på den nya fogen. För att få en bra bild av PCB-halterna måste man ta prov på alla typer av fogmassa som ser olika ut eller sitter mellan olika typer av material. Prov skickas till laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB. Vid inventeringen ska du anlita godkänd konsult med kompetens inom byggnadsteknik och provtagningsmetodik.

OBS! Om det finns flera byggnader på fastigheten ska inventeringsblankett upprättas för varje byggnad. Blanketten tillhandahålls av den du anlitar.

Rapportera till Miljöstaben

Dokumentation av inventeringen ska redovisas till Miljöstaben. Observera att detta gäller även om PCB inte påvisats. Blankett från konsulten ska bifogas.

Sanering

Hittar du fog- och/eller golvmassor som innehåller PCB över 500 mg/kg bör du informera Miljöstaben när du tänker göra saneringen. Senast tre veckor innan saneringen startar ska anmälan om sanering skickas in till Miljöstaben. För saneringen anlitas en seriös entreprenör. Dokumentera var saneringen är gjord och vilka PCB-mängder som tagits bort.

Saneringsrapport

Efter det att saneringen är utförd ska saneringsrapporten från konsulten skickas in till Miljöstaben. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerad mängd PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare av PCB avfallet.

Mer information om inventering, provtagning och sanering och godkända konsulter finns att få via bland annat Svenska Fogbranschens Riksförbund.

Hjälpte informationen på sidan dig?