Cisterner

Särskilda regler gäller för cisterner. Om det blir läckage kan det få stora konsekvenser för mark, vatten, djur och växter.

Risker

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, så kallade cisterner, blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller skadas av sättningar i marken. Eftersom läckage av olja kan få förödande konsekvenser för mark, vatten, djur och växter och dessutom kan medföra stora saneringskostnader finns det regler som gäller dig som förvarar dina kemikalier i cistern.

Lagstiftning

Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5) innehåller bland annat bestämmelser om anmälan vid installation av cistern, besiktning av cistern och anmälan då en cistern tas ur bruk. Föreskrifterna omfattar:

1. Förvaring av mer än 1 m³ dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som är placerad i mark.

2. Förvaring av mer än 1 m³, men högst 10 m³ dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som är placerad ovan mark (inomhus eller utomhus).

3. Förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Ansvar

Miljöstaben har till uppgift att se till att Naturvårdsverkets regler kring skötsel och hantering av ovan nämnda cisterntyper följs.

Som cisterninnehavare är du ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Du ska känna till vilka regler som gäller för cisterner. Om en olycka skulle hända och det visar sig att reglerna inte följts kan det bland annat uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Nyinstallation

Du som planerar att installera någon av ovan nämnda cisterntyper måste skriftligen informera Miljöstaben i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor). Informationsplikten gäller oavsett om cisternen är ny eller begagnad.

Du informerar Miljöstaben om den planerade installationen av din cistern genom att fylla i och skicka in en förtryckt blankett. Till blanketten ska du bifoga en kartskiss, där cisternens placering på fastigheten markerats och där det tydligt framgår hur cisternen kommer att placeras i förhållande till eventuella dagvattenbrunnar, vattentäkter och ytvatten som sjöar och bäckar.

Efter att cisternen kommit på plats, men innan den tas i bruk, ska en installationskontroll utföras av ett företag som ackrediterats av SWEDAC. När det gäller farmartankar (cisterner utomhus utan någon fast installation) görs installationskontrollen dock i regel hos tillverkaren i samband med tillverkningskontrollen.

Rapporten från installationskontrollen ska förvaras hos dig som brukar cisternen och kunna visas upp för Miljöstaben på begäran.

När det gäller inomhuscisterner som placeras utom vattenskyddsområde behöver ingen anmälan göras till Miljöstaben. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Återkommande kontroll

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner innehållande olja kontrolleras regelbundet.

För cisterner utomhus, ovan mark, som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ diesel-, eldnings- eller spillolja skulle den första kontrollen ha varit gjord senast den 1 juli 2004 och för cisterner inomhus, som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ diesel-, eldnings- eller spillolja, skulle den första kontrollen ha varit gjord senast den 1 juli 2006. För cisterner i mark finns bestämmelser om återkommande kontroll sedan början av 1990-talet.

Efter att din cistern har kontrollerats en första gång ska återkommande kontroller göras regelbundet. Hur ofta cisternen ska kontrolleras beror på vilket korrosionsskydd cisternen har och om den är placerad inom eller utom vattenskyddsområde.

Cisterner med gott korrosionsskydd, så kallade K-cisterner, som vanligen är tillverkade av plast ska besiktigas vart tolfte år, medan cisterner med mindre gott korrosionsskydd, så kallade S-cisterner, som vanligen är tillverkade av stål ska besiktigas vart sjätte år.

Det finns även skyddade S-cisterner vilket innebär att S-cisternen är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och är rostskyddsmålad utvändigt. Sådana cisterner ska besiktigas vart tolfte år.

Cisterner som befinner sig inom vattenskyddsområde har ett tätare besiktningsintervall, K-cisterner ska besiktigas vart sjätte år och S-cisterner vart tredje år. Med godtagbart sekundärt skydd/invallning kan besiktningsintervallen i vattenskyddsområde förlängas till tolv respektive sex år.

Kontrollen ska utföras av ett företag som ackrediterats av SWEDAC. Rapporten från den återkommande kontrollen ska förvaras hos dig som brukar cisternen och kunna visas upp för Miljöstaben på begäran.

Revisionskontroll

Din cistern kan behöva repareras eller rekonditioneras efter att den har fått rostskador eller andra skador. Skador upptäcks oftast i den återkommande kontrollen. Det kan också vara aktuellt att flytta cisternen eller att använda den under andra driftsförhållanden. I samtliga situationer ska en revisionskontroll utföras efter åtgärden. Kontrollen ska utföras av ett företag som ackrediterats av SWEDAC. Rapporten från revisionskontrollen ska förvaras hos dig som brukar cisternen och kunna visas upp för Miljöstaben på begäran.

Cistern som tas ur bruk

När du tar din cistern ur bruk ska både själva cisternen och de tillhörande rörledningarna tömmas och rengöras. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas på av misstag. Detta kan göras genom att påfyllningsrör och avluftningsanordning tas bort eller så kan de förses med plombering.

Avfallet som uppkommer vid tömning och rengöring av cisternen och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver, räknas som farligt avfall och ska lämnas till mottagningsstation för sådant avfall.

Ligger cisternen i marken bör den, efter att ha tömts och rengjorts, även grävas upp och lämnas för skrotning. Detta för att minska risken för framtida sättningsskador och för att kunna kontrollera så att marken under cisternen inte blivit förorenad av olja.

När din cistern tagits ur bruk ska detta anmälas till Miljöstaben. Anmälan görs lämpligast genom att du skickar in ett saneringsintyg från den som har tömt och rengjort cisternen.

Vattenskyddsområde

I Arvika kommun finns för närvarande tre vattenskyddsområden. För cisterner som ligger inom vattenskyddsområde gäller speciella bestämmelser och i allmänhet hårdare krav. Kontakta Miljöstaben för mer information om vad som gäller om du hanterar eller förvarar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde eller om du är osäker på om din cistern ligger inom vattenskyddsområde eller inte.

Regler för andra typer av cisterner

När det gäller cisterner som innehåller andra brandfarliga vätskor, till exempel bensin, gasol, spolarvätska och thinner, och cisterner inom- eller utomhus som är större än 10 m³ gäller särskilda föreskrifter, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan berätta mer om.

Det kan krävas tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Kontakta Räddningstjänsten för mer information om vilka regler som gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?