Köldmedier

Speciella regler gäller om du har en verksamhet eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering installerad.

Om du har en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad, till exempel en restaurang eller en butik, kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Detta kan också bli aktuellt för den som förvaltar en fastighet, liksom för bostadsrättsföreningar.

Kontroll av utrustning

Beroende på hur stor mängd koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedium din utrustning innehåller gäller olika regler för hur ofta utrustningen ska kontrolleras.

  • Har du utrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska den kontrolleras en gång per tolv månader.
  • Har du utrustning som innehåller mer än 50 ton CO2e eller mer ska kontroller i regel genomföras oftare än en gång per tolv månader. Kontakta din kylfirma för mer information om vad som gäller för just din utrustning.
  • Innehåller din anläggning (all utrustning inom verksamheten) sammanlagt mer än 14 ton CO2e ska du skicka en rapport till Miljöstaben. Kontakta din kylfirma för mer information om vad som gäller för din utrustning.

Kontrollen ska genomföras av certifierad kylfirma. En lista på certifierade kylfirmor finns på INCERT:s webbplats.

Vem ansvarar för rapporten?

Det är du som operatör (verksamhetsutövare/tekniskt ansvarig) som ansvarar för att en underskriven rapport skickas in till Miljöstaben senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten skickas till Arvika kommun, 15. Miljöstaben, 671 81 Arvika.

Anmälan om installation/konvertering

Om du ska installera eller konvertera utrustning som innehåller mer än 14 ton CO2e ska detta anmälas till Miljöstaben. Det ska du göra i så god tid att ett samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med Miljöstaben.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som ska betalas till staten när en verksamhetsutövare har brutit mot en föreskrift i Miljöbalken. Exempel på miljösanktionsavgifter som kan drabba dig som operatör av köldmedieanläggning är:

  • Att rapport kommit in för sent (1 000 kronor)
  • Att de föreskrivna kraven på kontroll inte har uppfyllts (5 000 kronor)

Nya regler från 2020

För att minska köldmediers påverkan på klimatet har man lagstiftat om en nedtrappning för användande av köldmedier med hög GWP-faktor.

Steg ett är att från den första januari 2020 får nytt köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (exempelvis R404A) inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton CO2e. Om du är berörd av kravet rekommenderas att du tar kontakt med din kylfirma för att se över möjliga åtgärder.

Lagstiftning och mer information

Den lagstiftning som reglerar köldmedieanvändningen är främst förordningen om fluorerande växthusgaser (SFS 2016:1128), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 samt miljöbalken (SFS 1998:808).

På webbplatsen alltomfgas.se finns mer information bland annat om hur lagstiftningen påverkar dig som företagare och utförlig information om lagkrav som kan komma att påverka dig längre fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?