Kulturhistoriskt intressanta platser

En del platser är intressantare än andra sett ur ett kulturhistoriskt eller stadshistoriskt perspektiv. Listan nedan är en del exempel på vad som finns att titta på.

Hos Arvika Turistbyrå kan du få mer information, kartor och förslag till stadsvandring.

Centralskolan

Före detta fabriksbyggnad uppförd 1905 samt före detta folkskolebyggnad liksom före detta högstadieskola, uppförd 1914 i nationalromantisk stil (senare ombyggd).

Katedralen

Gymnastikhus uppfört 1912 i nationalromantisk arkitektur.

Flodénska huset

Äldre hantverksgård ombyggd 1904 enligt tidens nationalromantiska ideal.

Hollenderska huset

Välbevarat bostadshus uppfört 1902.

Stadshuset

Stadshus uppfört 1904 i stilimiterande arkitektur. Byggnaden inrymde tidigare även brand- och polisstation.

Kvarteret Pilen

Gatusträckning med hantverks- och handelsgårdar representativa för stadens äldre trähusbebyggelse.

Traungska gården

Välbevarad handelsgård från 1800-talets mitt representativ för stadens äldre lågskaliga bebyggelse.

Arvika Konsthall

Före detta banklokal uppförd 1903 i barockinspirerad arkitektur.

Musikskolan i Arvika

Före detta varmbadhus och stadsbibliotek uppfört 1924 i klassicerande arkitektur med nationalromantiska stildrag.

Solbergagymnasiet

Arvikas samrealskola stod klar 1933 och är uppförd enligt tidens funktionalistiska stilideal.

Sävsjö kanal

Sjösänkningskanal 1857-1930-talet.

Kyrkeby brunn

Brunns- och badinrättning med park 1830-1899.

Palmviksesplanaden (Slagfältet)

Grönområde planlagt 1923 mellan Haga och de äldre planlagda kvarteren.

Marielundsplatsen

”Utemiljö” framför Arvika Bibliotek uppkallad efter Marielunds gård.

Promenadplatsen

(Palmviksparken, Badhusparken.) Arvikas första stadsträdgård anlagd 1878.

Stora torget

Planlagt i köpingens första stadsplan 1818.

Hamnplan

Hamnmagasin uppförda under perioden 1850-1986.

Stadsparken

Anlagd efter 1911 års stora industri-, hantverks- och konstutställning på den forna ”Tivoliplan”.

Östra Esplanaden

Anlagd på 1880-talet i samband med utbyggnaden av Ängenområdet.

Höviksplan

Planlagd 1904 i samband med utbyggnaden av stadsdelen ”Nyckelmyren”.

Sågudden i äldre tid

Strandområde bebyggt med sågverk, kallbadhus med mera.

Viks gård

Före detta säteri med anor från 1300-talet.

Hjälpte informationen på sidan dig?