Lantmäteri

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige, registrerar och säkrar ägande av alla fastighet samt hanterar deras gränser.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla fastigheter har en särskild beteckning inom kommunen. Beteckningen består av namn och nummer - till exempel Arvika Styckåsen 1:2.

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan jord för stadigvarande bruk. Dessa är fastighetstillbehör i juridisk mening.

Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras. Det kan handla om att nybilda eller ändra fastigheter och rättigheter - ibland om att klarlägga var fastighetens gränser går.

Om ägare till flera fastigheter behöver samverka kring ett gemensamt behov kan även detta lösas i en lantmäteriförrättning. Det kan också handla om avstyckning av fastighet eller behandling av servitut.

Lantmäteriet är en statlig myndighet som har till uppgift att ge geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen (systemen för att mäta in geografiska lägen) och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige.

Lantmäteriet är också inskrivningsmyndighet, det vill säga ansvarar för ärenden om lagfart, inteckning eller annan inskrivning.

Det är Lantmäteriet som sköter lantmäteriärenden i Arvika kommun. Kontakta Lantmäteriet om du har frågor om nybildning eller ändring av fastigheter (indelningen av mark). På Lantmäteriets webbplats finns också uppgifter om hur du kan få fastighetsinformation om din egen och andras fastigheter.

Förrättningar, avstyckningar

En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter. Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter. Förrättningen kan också omfatta olika åtgärder. Här följer exempel på olika typer av förrättningar:

Fastighetsreglering

Genom fastighetsreglering kan du till exempel överföra mark från en fastighet till en annan.

Avstyckning

Genom avstyckning kan man bilda nya fastigheter. Om du köpt ett område av en större fastighet för att till exempel bygga ett hus, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man med avstyckning.

Avstyckningen ska ha storlek och utformning så att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel åretrunt- eller fritidsbostad. Det är också viktigt att den avstyckade fastigheten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera.

Delning av fastighet, klyvning

När du äger en fastighet tillsammans med någon annan och vill dela på fastigheten så att varje delägare får en egen ny fastighet, då kan du klyva fastigheten.

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att den som äger flera fastigheter eller fastighetsdelar, kan lägga samman dessa till en enda fastighet.

Anläggningsförrättning, gemensamhetsanläggning

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är vägar och privata VA-anläggningar, men det kan också vara till exempel kvartersgårdar och tvättstugor.

Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening. En vanlig typ av samfällighetsförening är så kallade vägföreningar.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning.

Officialservitut

Officialservitut kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas.

Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriet, avdelningen Fastighetsbildning.

Lagfart

Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Ansökan om lagfart ska göras till Lantmäteriet inom tre månader efter det att köpet ägt rum.

Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras ägare av fastigheter i Lantmäteriets Fastighetsregister.

Hjälpte informationen på sidan dig?