Riksintressen

Den som vill använda ett område som är klassat som riksintresse måste ta särskilda hänsyn.

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan till exempel vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Områdena kan vara viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning - eller för att de är viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.

Den som beslutar om hur ett markområde ska användas måste ta hänsyn till om ett område är klassat som ett riksintresse. Kommunen måste i sin planering ta med hur riksintressena ska hanteras och det ska också redovisas i översiktsplanen.

I Värmlands län finns områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, friluftslivet, energiproduktion, kommunikationer, totalförsvaret, värdefulla ämnen och yrkesfiske. Det finns också områden som är utpekade som "riksintresseområden med särskilt betydelse för turismens och det rörliga friluftslivets värden".

Områden inom Arvika kommun som är av riksintresse finns redovisade i översiktsplanen.

Hjälpte informationen på sidan dig?