Lantbruk

Lantbruken påverkar miljön genom till exempel spridning av gödsel och hantering av kemikalier och bekämpningsmedel. Miljöstaben ansvarar för tillsyn hos lantbruksföretag.

Tillstånd och anmälan

För att hålla djur med mer än 400 djurenheter måste du enligt Miljöbalken ha tillstånd. Tillstånd för verksamheten söker du hos länsstyrelsen. Kommunens Miljöstab är tillsynsmyndighet.

Du är skyldig att anmäla så snart du har djurhållning med fler än 100 djurenheter. Som en djurenhet räknas till exempel 1 mjölkko, 1 häst, 10 får, 3 dikor eller ungdjur. En sådan anmälan gör du till Miljöstaben.

Inom detaljplan

I Arvika kommun krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att hålla till exempel nötkreatur, häst, får, get eller svin inom område med detaljplan.

Gödselhantering

Gödselhantering kan påverka både hälsan och miljön. Gödsel kan till exempel förorena dricksvattenbrunnar. Gödselspridning bör göras så att störningarna för omgivningen blir så små som möjligt. Jordbruksverket har mer information om bestämmelser, lagring med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?