Pressmeddelande: Arvika först i Sverige med jämlikhetscertifierad ÖP

Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Arvika kommuns översiktsplan har nu blivit certifierad enligt metoden JämtJämlikt. Det är den första översiktsplanen i Sverige som blir jämlikhetscertifierad. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling.

Varför en jämlikhetscertifiering?

Certifieringen säkerställer att kommunen jobbar aktivt med de mänskliga rättigheterna och får en social hållbarhet i utvecklandet av Arvikas bebyggelsemiljöer. I praktiken handlar det om en tydlig vägledning i frågor om jämlikhet för alla som ska jobba med översiktsplanen i framtiden.”

Arvika kommuns vision säger att ”alla ska kunna delta i samhället utifrån sina egna unika förutsättningar” och genom certifieringen har vi tagit ett steg närmare det. Sociala värden som jämlikhet, inkludering, delaktighet och transparens är viktiga delar i en hållbar samhällsutveckling. Genom att integrera de sociala värdena i samhällsplaneringen kan långsiktiga mänskliga och ekonomiska fördelar skapas. Det i sin tur bidrar till aspekter som förbättrad hälsa, minskad segregation, minskad polarisering samt större möjlighet för fler människor att ta ägandeskap över sina liv och sitt välbefinnande.

‑ ­Det här är en viktig certifiering för oss, inte bara för att säkerställa jämlikhet i ett viktigt dokument som översiktsplanen, utan också för att vi nu har kompetensen att kunna använda arbetssättet i fler delar av vårt kommunala uppdrag, säger Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun.

Arvika kommuns jämlikhetsåtagande

I processen med framtagandet av översiktsplanen har man valt två fokusgrupper – barn och unga samt äldre. Kopplat till respektive grupp har sedan två olika livsområden prioriterats. Grupperna tillsammans med livsområdena formades till en slutsats och i nästa steg ett jämlikhetsåtagande. Arvika kommuns jämlikhetsåtagande är:

  • Att verka för barn och ungas möjligheter till bra fritid, hälsa och välmående samt möjligheter till utveckling och identitet.
  • Att verka för äldres möjligheter till bra fritid, hälsa och välmående samt möjligheter till boendesituationer som främjar välmående.

 ‑­ En kommun som kan planeras för en 7-åring och en 70-åring kan bli en bra plats för många att bo och verka på, säger Sofia Vedin, översiktsplanerare Arvika kommun.

För mer information om certifieringen kontakta:

Sofia Vedin, översiktplanerare, Arvika kommun på tfn 0570-817 60 eller e-post: sofia.vedin@arvika.se
Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare på tfn 0570-817 25 eller e-post anneli.karlsson@arvika.se
Ida Svensson, samhällsbyggnadschef, Arvika kommun på tfn 0570-818 51 eller via e-post ida.svensson@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?