Kommunen vidtar åtgärder för att undvika underskott

Artikeln publicerades 13 mars 2024

Flera av kommunens verksamheter går mot ett underskott (minusresultat) 2024 och behöver vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom den beslutade ekonomiska ramen. Anledningen är att verksamheterna beräknas kosta mer än planerat.

Under 2023 ökade kostnaderna för kommunens verksamheter och flera kostnadssänkande åtgärder påbörjades för att bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramarna. Samtidigt tilldelades ytterligare pengar i budgeten för 2024.

- När ekonomin följs upp efter februari månad visar prognosen ett underskott på ungefär 27 miljoner kronor för kommunens verksamheter 2024. Ingen av de övriga verksamheterna beräknas göra ett så pass stort överskott att det skulle väga upp det väntade underskottet, säger kommundirektör Hans Karlsson, Arvika kommun.

Kommunen räknar med cirka 11 miljoner kronor mer i skatteintäkter och stadsbidrag, vilket innebär att kommunen som helhet nu beräknar ett underskott på cirka 15 miljoner kronor för 2024.

Presenteras under våren

Än är det tidigt på året. Men, när prognosen visar ett underskott behöver åtgärder vidtas. Kommundirektören har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningen och utskotten ta fram förslag till åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Ett arbete har påbörjats och förslagen till åtgärder kommer att presenteras för Kommunstyrelsen under våren. En delrapport ska ges i april och en fördjupad rapport i maj. Det kan också bli aktuellt att vidta åtgärder som respektive verksamhetschef beslutar om.

Verksamheterna som går mot ett underskott är framför allt kommunens största verksamheter Lärande och stöd, Vård och omsorg samt Kommunledningsstaben.

För mer information, kontakta:

Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 073-089 88 32 eller e-post hans.karlsson@arvika.se
Birgitta Jansson, ekonomichef, Arvika kommun, tfn 0570-818 57 eller e-post birgitta.jansson@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?