Kommunens åtgärder för att undvika underskott

Artikeln publicerades 18 april 2024

När ekonomin följs upp efter mars månad visar prognosen ett underskott på cirka 29,5 miljoner kronor för kommunens verksamheter 2024. För kommunens som helhet är prognosen ett underskott på 15,8 miljoner. Anledningen till det är en positiv prognos från finansförvaltningen, cirka 10 miljoner mer i skatteintäkter och stadsbidrag än budgeterat och att oraliserade vinster tas med i beräkningen för kommunen som helhet.

Verksamheterna som går mot ett underskott 2024 är främst Lärande och Stöd och Vård och omsorg. Tidigare har verksamheterna Lärande och stöd, Vård och Omsorg och Kommunledningsstaben haft en negativ prognos och fått i uppgift att ta fram förslag till åtgärder för att bedriva verksamheten inom den beslutade ramen.

Lärande och Stöd

Prognosen efter mars visar ett underskott på 14,9 miljoner, under förutsättning att föreslagna åtgärder på 8,9 miljoner verkställs. Prognosen har försämrats sedan februari vilket främst beror på en försämrad prognos för vuxenutbildningen och staben.

Exempel på åtgärder:

 • Anpassning till budget i förskolan
 • Minskad vikarieanvändning i förskolan
 • Minskning av antalet avdelningar i förskolan
 • Anpassning till budget i grundskolan
 • Anpassning till budget i gymnasieskolan
 • Färre elever i SFI
 • Inga feriearbeten

Vård och omsorg

Efter mars visar prognosen ett underskott på 12,5 miljoner, under förutsättning att föreslagna åtgärder för 8,4 miljoner verkställs. Prognosen har försämrats sedan februari vilket främst hör ihop med högre kostnader inom LSS-verksamheten.

Exempel på åtgärder:

 • Aktivt arbete med matsedlar och recept samt anvisningar till tillagningsköken
 • Färre bemanningssjuksköterskor
 • Timanställda vikarier i stället för bemanningsanställda sjuksköterskor
 • Ny leverantör av skyddsutrustning
 • Färre överanställningar
 • Digitaliseringsforum

Kommunledningsstaben

Prognosen efter mars visar att Kommunledningsstabens verksamhet nu beräknas bedrivas inom ram.

exempel på åtgärder:

Nedprioritering av beläggningsarbeten för vägar och gator

Ökad restriktivitet vid tillsättningen av vakanta tjänster

Ökad restriktivitet vid användning av vikarier vid korttidsfrånvaro

Nästa steg

Respektive verksamhetschef ansvarar för sina åtgärder som har presenterats för utskotten och Kommunstyrelsen. Nu fortsätter arbetet med åtgärderna, som ska slutredovisas till Kommunstyrelsen i maj. Det kan också finnas mindre åtgärder beslutade på verksamhetsnivå som inte lyfts till politiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?