Grundvatten

Av kommunens omkring 26 000 invånare får ungefär 11 000 sitt dricksvatten från grundvatten. Av dem försörjs 9 800 personer av grundvatten från enskilda brunnar.

Grundvatten är i allmänhet det lämpligaste råvattnet för dricksvatten, eftersom det ofta kan användas utan någon rening.

Mänsklig påverkan på grundvattnet

I Arvika kommun är grundvattnet i stort sett inte alls påverkat av jordbruk och det gör att till exempel nitrathalterna i regel är låga och att rester av bekämpningsmedel är sällsynta. Inom tätbebyggda områden med många enskilda anläggningar för avlopp kan dock finnas risk för påverkan av grundvattnet och därmed dricksvattnet i de enskilda vattentäkterna.

Försurningen av grundvattnet är ett problem som i synnerhet märks i grävda brunnar, men även i en del bergborrade. Det är flera orsaker till varför Arvika kommun är drabbad av detta. De främsta är:

  • att det framförallt tidigare kommit in sur, förorenad, nederbörd via de vanliga sydvästliga vindarna från västerhavet
  • att den årliga avrinningen i området är stor eftersom det regnar relativt mycket
  • att bergarterna är svårvittrade
  • att stora delar av kommunen ligger över högsta kustlinjen, vilket innebär att marken där är näringsfattig.

Naturlig påverkan på grundvattnet

Vissa delar av kommunen har en berggrund som ger förhöjda fluoridhalter i grundvattnet, i en del fall över gränsvärdet för otjänligt. Det finns också områden i kommunen där radonhalten i grundvattnet är relativt hög, men det är sällsynt att den överstiger gränsen för vad som bedöms som otjänligt. Förhöjda salthalter i vattnet förekommer inom strandnära områden i västra Sund och i Högerud. På dessa platser finns relikt saltvatten (det vill säga vatten från tiden då delar av Sverige var täckt med salt eller bräckt vatten) som kommer in i bergbrunnar om man borrar på stort djup. Problemet förvärras vid större uttag av vatten, till exempel om flera använder samma grundvattenmagasin.

Hjälpte informationen på sidan dig?