Eget avlopp

Alla fastigheter måste vara anslutna till en avloppsanläggning. Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp.

Att anlägga en avloppsanläggning innebär att du investerar i en anläggning som ska hålla i många år. Under den tiden ska den göra avloppsvattnet så rent som möjligt innan det infiltreras i marken eller släpps ut i ett dike, en bäck eller en sjö. En fullständig rening kan man aldrig räkna med, men för att nå så långt som möjligt är det viktigt att rätt anläggning väljs, att den placeras på rätt plats och att den utförs på rätt sätt. Annars riskerar du en anläggning som slutar att fungera i förtid och du riskerar att förorena både miljön, ditt eget och dina grannars dricksvatten. En avloppsanläggning är med andra ord ingen rättighet, däremot innebär den många skyldigheter.

Ansökan eller anmälan

Du får inte anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig utan att först ha lämnat in en ansökan eller anmälan till Myndighetsnämnden. Blanketten lämnar vi ut i samband med vårt första besök på din fastighet.

Tänk på att du måste vänta med att bygga anläggningen tills du fått ett beslut i ärendet, eftersom det innehåller villkor för hur den ska utföras.

Första besöket

Vid vårt första besök tittar vi tillsammans med dig på förutsättningarna på platsen och vi lämnar även ut diverse avloppsrelaterad information.

Provgroparna

I de allra flesta fall ska tre provgropar sedan grävas där anläggningen är tänkt att ligga. Provgroparna visar avståndet till underliggande berg och grundvattenyta, men också vilket markmaterial som finns på platsen. Olika markmaterial har olika genomsläpplighet för vatten och materialet är därför avgörande för vilka reningstekniker som är möjliga att välja.

Provgroparna ska grävas i början, mitten och slutet av den plats där anläggningen är tänkt att ligga (den första gropen kan sedan i många fall användas då slamavskiljaren eller reningsverket ska installeras). Groparna ska vara minst två meter djupa, men de behöver inte vara särskilt vida. Då de är grävda gör vi ett nytt besök hos dig där vi kontrollerar markmaterial, djup till grundvatten och underliggande berg.

Handläggningen

Din anmälan eller ansökan kan lämnas till oss då vi kontrollerar provgroparna eller skickas in senare. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste alla relevanta uppgifter vara ifyllda och du ska ha bifogat en ritning i god kvalitet över anläggningen. I annat fall återsänds handlingarna till dig för komplettering.

Om WC ska anslutas till avloppsanläggningen skickar vi en kopia av din ansökan till berörda grannar som normalt får två veckor på sig att lämna synpunkter. Om ingen har något att erinra tas beslut i ärendet. Det sker oftast i delegation, men på vissa platser inom kommunen måste beslutet tas i Myndighetsnämnden. Beroende på när sammanträdet äger rum kan det dröja olika lång tid innan du får ditt beslut.

Handläggningen av din ansökan/anmälan finansieras genom en avgift. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning som är aktuell, men den debiteras alltid efter att du fått ditt beslut.

Avloppsguiden

Arvika kommun är medlem i "Avloppsguiden" som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. På avloppsguidens webbplats finns nyttig information, bland annat om hur du bör tänka då du planerar ditt avlopp, vilken avloppsteknik som finns och vilka lagar och regler som gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?