Planprocessen, hamnområdet

Här får du veta vad som hänt och händer i arbetet med hamnområdet.

Detta har hänt och händer

Höst 2023 och vår 2024

Just nu pågår en riskvärdering, där kommunen tillsammans med upphandlad konsult, gör en avvägning mellan de olika saneringsalternativens miljömässiga, tekniska, ekonomiska, juridiska och sociokulturella konsekvenser. Samtidigt har kommunen ansökt om bidrag för att kunna genomföra en ansvarsutredning gällande föroreningarna i hamnen.

Ansvarsutredningen genomförs för att få en klarhet i vem som är ansvarig för att sanera ett område. Även om kommunen äger större delen av marken i hamnen kan det alltså finnas tidigare verksamhetsutövare som ska betala för att utföra sanering av en förorening skapad av deras verksamhet. Men då verksamheten i hamnen sedan länge upphört kan det vara så att den som i första hand är ansvarig för att föroreningen uppstått har gått i konkurs, verksamheten kan ha upphört eller den som är ansvarig för verksamheten har avlidit. I vissa fall kan då fastighetsägaren, i detta fall kommunen, bli ansvarig för saneringen.

Riskvärderingen och ansvarsutredningen behöver göras för att eventuellt kunna söka statlig finansiering av saneringarna där verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen inte längre kan stå till svars för föroreningen och kommunen som fastighetsägare nu är ansvarig för saneringen.

Vår 2023

Under våren 2023 fick man positivt planbesked för att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för del av hamnen.

Höst 2022

Under hösten 2022 färdigställdes rapporten för markmiljöundersökningen i hamnen, undersökningen av föroreningssituationen har pågått sedan våren 2021. Undersökningarna inom Arvika hamn samt genomförd riskbedömning visar att det förekommer föroreningshalter inom flera delområden som kan innebära risker för människors hälsa och för miljön vid den planerade exploateringen av området.

Vår 2021 - Sommar 2022

Kommunen är klar med upphandlingen gällande markföroreningsfrågan. Det första steget för att kunna utveckla hamnområdet är att få kunskap av vad området består av. Markområdet från Olssons brygga till Strand har under åren blivit utfyllt med markmassor som har okänt ursprung och många olika verksamheter har bedrivits i området. Delar av marken är redan sanerade, men nu kommer det tas ett helhetsgrepp över området och det kommer tas mark- och grundvattenprover. Undersökningar med borrbandvagn och grävmaskin har genomförts under perioden juni-september. Nu när undersökningarna är klara kommer dessa utvärderas för att få uppfattning om vilka saneringsbehov som eventuellt måste utföras i hamnen.

Höst 2020

Kommunen arbetar med att ta fram en upphandling gällande de markföroreningar som finns inom hamnområdet som ska identifiera markens föroreningsstatus. Man arbetar också med att ta fram en kostnadskalkyl för planskild korsning tillsammans med Trafikverket.

2020 Antagande och laga kraft FÖP

Utställningen följdes av ett beslut i Kommunfullmäktige där man den 2020-05-25 antog den fördjupade översiktsplanen för Arvika hamn. Beslutet vann laga kraft den 2020-07-01.

2019/2020 – Utställningshandling FÖP

Efter samrådet sammanställdes de inkomna synpunkterna i en samrådredogörelse och planförslaget bearbetades och nya utredningar gjordes.

Det reviderade planförslaget ställdes därefter ut under tiden 22 november 2019 – 31 januari 2020. Även denna gång fanns politiker och tjänstemän på plats i biblioteket för att möta allmänheten. Syftet med utställningen var att få in nya synpunkter på de framtagna förslaget.

Under vintern och våren 2020 arbetade kommunen med att sammanställa de synpunkter som kom in under utställningen, de finns redovisade i ett särskilt utlåtande.

2018/2019 – Samrådshandling FÖP

Ett förslag på en markanvändningskarta och en illustration över tänkt utbyggnad av hamnen togs fram samt en samrådshandling. Förslaget bygger på arbetet som gjordes under 2018 tillsammans med önskemål som inkommit tidigare.

Förslaget var på samråd under 14 december 2018 – 8 februari 2019. Under denna tid hade man möjlighet att komma till biblioteket och träffa politiker och tjänstemän som arbetade med planprocessen för hamnen. Kommunen bjöd också in till ett samrådsmöte den 16 januari 2019 på biblioteket.

Syftet med samrådet var att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan, då allmänheten kunde ge synpunkter på förslaget.

2018 - Arbete inför samrådshandling FÖP

Kommunen påbörjade arbetade med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för hur hamnområdet ska utvecklas. Önskemål och krav ställdes mot varandra och intressekonflikter lyftes fram. Man tog också ställning till vilka intressen och önskemål som ska prioriteras och beskriva hur den framtida stadsmiljön och bebyggelsen ska utformas. Syftet med FÖPen är att visa kommunens övergripande och långsiktiga avsikter gällande utvecklingen av hamnområdet och hur mark och vatten ska användas.

Flera olika utredningar och analyser togs fram; bullerutredning, kulturhistorisk utredning, miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys angående närheten till järnvägen, åtgärdsvalsanalys (ÅVS) för att belysa trafiksäkerheten vid järnvägskorsningarna, dagvattenanalys, markföroreningsanalys, marknadsanalys och en utvärdering av höga vattennivåer.

Våren 2016

Arkitekternas förslag låg till grund för diskussioner och förslagen analyserades och utvärderades. Analysen visade på styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns inom hamnområdet och i de tre arkitektförslagen.

Sommar-höst 2015 - Event

Tre utvalda arkitektteam, Mandaworks-Adept, Nyréns och Sweco, arbetade med att ta fram framtidsbilder för hamnen från maj till september 2015. Förslagen presenterades vid olika tillfällen via ”öppet magasin” där alla intresserade kunde delta.

Framtidsbilderna baserades på det fastställda programmet. Syftet med arkitektskisserna var inte varit att välja en vinnare, utan att visa att det framtida hamnområdet kan se ut på flera olika sätt. Skisserna har använts som inspirationsmaterial, vilka kommunen har använt i arbetet med FÖP:en.

Våren 2015 - Program

Ett program gällande hamnen antogs av Kommunfullmäktige under våren 2015. Programmet är en sammanställning av känd kunskap om ortens och platsens särskilda förhållanden. De viktigaste förutsättningarna handlar om översvämningar, teknik/infrastruktur, trafikrisker och störningar, förorenad mark samt kulturmiljö. Det gjordes även ett antal undersökningar gällande till exempel markföroreningar, vibrationer och risker.

I arbetet med programmet har synpunkterna från medborgardialogen 2012 sorterats under fyra huvudteman:

  • Det blå och det gröna (vatten och grönska)
  • Rörelser och kopplingar
  • Aktiviteter och mötesplatser
  • Arbete, boende och rekreation

Huvudvikten lades på en hållbar struktur som utgångspunkt för hamnområdets framtida utveckling och ett strategiskt tankesätt kring etapper och tågordning gällande områdets olika delar.

Våren 2014 - Workshopar och event

Två workshopar med inbjudna deltagare samt eventet "Öppet magasin", som var öppet för alla Arvikabor, har genomfördes under våren 2014. Syftet var att utarbeta riktlinjer inom de fyra huvudtemana.

Hösten 2012 - Idégenerering

Under hösten 2012 genomfördes en medborgardialog som mynnade ut i en utställning på Arvika Bibliotek i januari 2013, där förslagen från medborgardialogen ställdes ut. Man fick in cirka 500 förslag från allmänheten. De 500 förslagen sammanställdes i ett idéalfabet med alla idéer från A till Ö. Idéalfabetet sorterades in i fyra huvudteman.

Hjälpte informationen på sidan dig?