Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring integration och flyktingfrågor.

När är man flykting?

Om man har ett skyddsbehov eller välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av till exempel nationa­litet, religiös eller politisk uppfattning, eller sexuell läggning är man flykting enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler.

Vad är en kvotflykting?

Kvotflykting är en särskild kategori flyktingar – en person som har valts ut av UNHCR och som sökt och beviljats asyl innan ankomst till Sverige.

Vad är asyl?

Asyl betyder egentligen rätt till skydd. Reglerna för vilka som har rätt till skydd (asyl) i Sverige finns i den svenska utlänningslagen. Både FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) och EU:s regelverk är inarbetade i den svenska lagstiftningen.

Vad betyder asylsökande?

Asylsökande är alla som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Väntan på svar om att få skydd eller inte kan ta lång tid. Många får avslag.

Hur försörjer sig asylsökande?

Asylsökande ska i första hand försörja sig själva genom egna besparingar. Saknas pengar kan man ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Ersättningen för en vuxen varierar mel­lan 24 och 71 kronor per dag beroende på om man bor i ett asylboende där mat ingår eller inte. Dessa pengar ska även räcka till inköp av kläder, medicin, hygienartiklar med mera.

Vad är uppehållstillstånd?

Beslut om att få stanna i Sverige. Uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälliga (TUT) eller permanenta (PUT). En utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd och som är folkbokförd i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som svenska medbor­gare, med vissa undantag.

Vilka är nyanlända?

Nyanlända kallas alla som fått uppehållstillstånd. Nyanländ är man i maximalt två till tre år, det vill säga under tiden som etablerings­fasen pågår.

Vad innebär etablering för nyanlända?

När uppehållstillstånd beviljats blir man kallad till arbetsförmedlingen. Här erbjuds man ett etableringsprogram. Programmet grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare. Kommunen ansvarar också för insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Hur försörjer sig nyanlända?

Nyanlända som är i etablering och följer sitt program på heltid får ersättning från försäkringskassan. Utöver detta kan man få ersättning för delar av sin bostadskostnad samt tillägg om man har barn.

Var i Arvika bor asylsökande och nyanlända?

Under asylprocessen ska Migrationsver­ket erbjuda flyktingen boende. Många hittar också själva någonstans att bo, vilket ofta blir hos släktingar eller vänner.

Ensamkommande barn och ungdomar, som kommunen tar emot enligt avtalet med Migrationsverket, bor i HVB-hem, stödboende eller familjehem som kommunen ordnar.

Kommunen är också skyldig att ordna boende till den som fått uppehållstillstånd och blir anvisad till Arvika kommun.

Andra måste ordna sitt boende på egen hand och är då hänvisade till den vanliga bostadsmarknaden, precis som alla andra.

Vem ansvarar för vad på ett asylboende?

Entreprenören ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet, Migrationsverket ansvarar för asylutredning och dagersättning för de som bor på anläggningen.

Kommunen har ansvar för att erbjuda förskola och skolundervisning för asylsökande barn. Precis som för alla andra som vistas inom kommunen har man ansvar för att barn inte far illa. Framförallt är det Individ- och familjeomsorgen som kan beröras.

När är man ensamkommande barn?

Ensamkommande är barn och unga upp till 18 år som anländer till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot ensamkomman­de barn. Barnen är i alla åldrar. Eftersom barnen är omyndiga tilldelas de en god man. Om barnet får uppehållstillstånd innan 18 års ålder, får barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Får barnen gå i skola?

Ja. Alla barn har rätt till skolgång. Det gäller både de som har fått uppehålls­tillstånd och asylsökande barn. Yngre barn erbjuds så snart som möjligt plats i förskola. Barn som fyller sex år kan börja i förskoleklass.

Vad betyder "kommunplacering"?

Arvika kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett antal nyanlända per år. Det är nyanlända som fått uppehållstillstånd och som får en "kommunplacering" i Arvika för att etablera sig här. Det vill säga att de anvisas till Arvika. Arbetsförmedlingen ansvarar då för att de nyanlända får gå igenom etableringsprogrammet. Arvika kommuns Arbetsmarknads- och integrationsenhet vuxen ansvarar för bosättning och introduktion samt ger råd och stöd till den nyanlända.

Vem betalar för flyktingmottagandet?

Kostnaderna för nyanlända finaseras via statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

För de asylsökande står Migrationsver­ket för kostnaderna. För flyktingar med uppehållstillstånd har kommunerna ansvar, men får ersättning i form av olika statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

Arvika kommun ansvarar inte för den allmänna hälso- och sjukvården samt tandvården, utan det gör Region Värmland.

Hjälpte informationen på sidan dig?