Mottagning av nyanlända

Arvika kommun ska varje år ta emot ett bestämt antal personer som anvisas hit av Migrationsverket. Integration skapas i mötet mellan arvikaborna och våra nya kommuninvånare.

Kommunens ansvar för flyktingmottagning

Arvika kommun har tagit emot flyktingar från många olika länder sedan 1986. Enligt vårt avtal med Migrationsverket ska vi ta emot ett visst antal flyktingar per år, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och som "kommunplaceras" i Arvika kommun.

Kommunen ansvarar för samhällsorientering (det vill säga information om hur samhället fungerar), svenskundervisning (svenska för invandrare, SFI), skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Det finns också ett avtal om att Arvika kommun ska ta emot ett visst antal ensamkommande barn och ungdomar per år.

Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Alla asylsökande ensamkommande barn och ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

Det är Arvika kommuns Arbetsmarknads- och integrationsenhet Vuxen som håller i kontakterna med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. AMI Vuxen ansvarar också för bosättning och introduktion och ger råd och stöd till kommunens mottagna flyktingar.

Mottagning av nyanlända

Så här går mottagningen av nyanlända till i Arvika kommun.

Steg 1 - Asylsökande, asylboende

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd, men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle och ska skaffa fram boenden för de asylsökande. Det är sen den entreprenör som Migrationsverket skriver kontrakt med, som ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet.

Kommunen har ett ansvar för att erbjuda asylsökande barn skolgång.

Steg 2 - Uppehållstillstånd eller avslag

Att få ett uppehållstillstånd kan ta lång tid. Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige kommer personen att bli anvisad en kommun via Migrationsverket.

En asylsökande som får avslag på sin asylansökan har möjlighet att överklaga beslutet inom systemet för migrationsdomstolarna. Det är först när ett beslut vunnit laga kraft som verkställigheten av en eventuell utvisning kan påbörjas.

Steg 3 - Etablering i samhället

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Målet är att varje vuxen ska försörja sig genom arbete och alla nyanlända ska bli delaktiga i det svenska samhället.

Vuxna flyktingar läser på SFI och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsprogrammet.

Flyktingen har sin försörjning genom den statliga etableringsersättningen som betalas ut av Försäkringskassan. Meningen med etableringsersättning är att den ska vara så lik vanlig lön som möjligt och bygger på att man presterar något och är aktiv under 8 timmar per dag, till exempel studerar språk.

Finansiering

Det är staten som finansierar mottagandet av nyanlända. Kommunerna får ett statligt bidrag för de personer som bosätter sig i kommunen och som omfattas av den statliga "ersättningsförordningen för flyktingmottagande med mera". Kommunen får varje år en grundersättning. Det är ett fast belopp oavsett kommunens storlek eller planerat mottagande. Kommunen får också en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen.

Kommunen får ett fast belopp per dygn för de ensamkommande barn och unga som man tar emot.

Hjälpte informationen på sidan dig?