Stöd inom sociala sektorn

Här finns information om olika stöd som går att söka inom den sociala sektorn.

Riktlinjer/grundregler

Handikapporganisationer

Kommunstyrelsen fördelar av kommunfullmäktige avsatt årlig summa till Handikappades samarbetsorganisation (HSO), som därefter fördelar bidrag till föreningar anslutna till HSO.

Pensionärsorganisationer

Kommunstyrelsen fördelar av kommunfullmäktige avsatt årlig summa till pensionärsorganisationer i Arvika kommun.

Vid ansökan redovisar föreningen sina aktiva medlemmar med namn och telefonnummer. Varje organisation får 1 000 kr i grundbidrag samt resterande medel med bidrag i förhållande till antalet aktiva* medlemmar boende i Arvika kommun.

* Med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen under föregående kalenderår.

Föreningsstöd till organisationer med verksamhet riktad till människor i behov av socialt stöd

Föreningar som i sin verksamhet har som målsättning att stödja och hjälpa människor i en socialt utsatt situation kan få föreningsstöd från kommunen till sin verksamhet.

För att söka föreningsstöd krävs:

  • Att föreningen har sin verksamhet och hemvist i Arvika kommun samt att den har stadgar som är godkända av riksorganisation eller kommunen. Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som stöder föreningens ändamål och syften.
  • Att det i föreningens stadgar tydligt framgår att föreningens syfte är att bedriva social stödverksamhet till medlemmar och andra hjälpsökande.
  • Att ansökan om föreningsstöd görs av föreningens lokala styrelse. Ansökan görs digitalt via Interbook Go. Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och verksamhetsplan
  • Förening som beviljas anslag från kommunens Föreningsservice är skyldig att ge kommunen sådan insyn att kommunen kan kontrollera att lämnade uppgifter är riktiga samt att anslagna medel använts till avsett ändamål.
  • Frågor om tolkning av tillämpningen av riktlinjer och avtal avgörs av Kommunstyrelsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?