Stöd inom fritidssektorn

Här finns information om olika stöd som går att söka inom fritidssektorn.

Fritidspolitiska mål för föreningsstöd

Kommunens insatser inom området föreningsstöd är att främja och stimulera det samlade föreningslivets utveckling så att föreningar och organisationer kan erbjuda människorna en meningsfull fritid.

Det är därför angeläget att på ett tydligare sätt försöka styra bidragsgivningen till föreningsverksamheten genom

 • att prioritera verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och personer med annan etnisk bakgrund
 • att stödja idéer och verksamheter som motverkar bruk av droger, våld, rasism och tidig utslagning
 • att främja jämställdheten mellan könen
 • att stödja föreningsägda lokaler och anläggningar.

Riktlinjer/grundregler

För att en förening/organisation eller studieförbund ska kunna få föreningsstöd måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha sin verksamhet och hemvist i Arvika kommun samt ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av kommunen. Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som stöder dess ändamål och syften.
 • Föreningen måste ha haft verksamhet under minst 6 månader i kommunen.
 • Föreningen ska varje år uppdatera sina grunduppgifter om bland annat föreningens adress, kontaktpersoner, kontouppgifter med mera. Uppdateringen görs med inloggning via Interbook Go.
 • Föreningen ska, för att erhålla bidrag till sin ungdomsverksamhet, ha minst 10 medlemmar i åldern 7 till 20 år, som regelbundet (minst 10 redovisade aktiviteter/år) deltar i föreningens verksamhet.
 • Som medlem avses person som är boende i kommunen, som är matrikelförd och har erlagt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som föreningen ställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut.

Föreningar som erhåller kommunalt anslag är skyldiga att ge sådan insyn att kommunen kan kontrollera att:

 • de uppgifter föreningen lämnat i ansökan stämmer
 • beviljat bidrag används till avsett ändamål.

Kommunens revisorer kan också kräva insyn i föreningens verksamhet. Politiska och religiösa föreningar har rätt till ett anonymitetsskydd för sina medlemmar. Kontrollen av dessa föreningar sker genom revisorerna i deras föreningar och distriktsorganisationer.

Ansökan

Ansökningar för de olika föreningsstöden ska göras av föreningens lokala styrelse, ej från distrikt, krets eller riksorganisation. Till ansökan bifogas verksamhets- och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse för senast avslutade verksamhetsår samt en verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Bidrag söks digitalt via bidragssystemet Interbook Go.

Bidragsansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som Föreningsservice bestämmer för varje typ av stödform samt vara undertecknad av ordförande och kassör.

 • Bidrag utbetalas till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto.
 • Det finns ingen automatik i att stöd beviljas utan ställning tas på nytt varje år.
 • Om förening har skuld till Arvika kommun regleras skulden före utbetalning av bidrag.
 • Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer och grundregler avgörs av Kommunstyrelsen.

Bidrag utgår inte till:

 • ekonomiska eller yrkesmässiga föreningar
 • stödföreningar (supportklubbar m fl)
 • elevföreningar, ex vis skolidrott, kommunala musikskolans ungdomsgrupper m fl
 • politiska vuxenföreningar
 • föreningar knutna till svenska försvaret
 • allianser, s k paraplyorganisationer eller liknande
 • föreningar och organisationer utanför Arvika kommun.

Stödformer

Verksamhetsbidrag/ungdomsbidrag

Bidraget syftar till att utgöra en grund för verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Bidrag utgår med ett fast belopp för varje aktiv* medlem boende i Arvika kommun. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre åldersgräns.

 • Ansökan görs en gång per år (senast 31 mars).
 • Vid ansökan ska föreningen redovisa sina aktiva* medlemmar i åldrarna 7 till 20 år.
 • Medlemsredovisningen ska omfatta namn, födelseår och telefonnummer samt antal aktivitetstillfällen.

Storleken av föreningsstödet till respektive förening fastställs genom de medlemsuppgifter som föreningarna har lämnat. De redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov. Kontrollen kan riktas direkt till ungdomsmedlemmarna och innefatta frågor om kvalitet och kvantitet.

* med aktiva medlemmar menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen under föregående kalenderår.

Varje förening ska redovisa en drogpolicy. Uppföljning av föreningens drogpolicy sker i samband med ansökan om verksamhetsbidrag.

Stöd till särskilda insatser för barn och ungdomar

Syftet med detta stöd är att stimulera och underlätta för etablerade föreningar eller andra grupper som vill arbeta med nya målgrupper och verksamheter.

Hög prioritet ges verksamhet som

 • riktar sig till barn/tonåringar som inte redan är föreningsaktiva och/eller har särskilda behov
 • stimulerar ungdomars medinflytande och ansvarstagande samt utvecklar den demokratiska processen
 • stimulerar till en sund livsstil och aktivt verkar mot rökning, bruk av droger och våld.
 • attraherar såväl flickor som pojkar.

Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Bidraget kan ha karaktären av såväl engångsbelopp som flera belopp under en längre period. Till ansökan ska en verksamhetsplan innehållande mål och syfte och ekonomisk kalkyl bifogas. Verksamhetsplanen ska vara så beskrivande att utvärderingar kan göras. Det är därför viktigt att ansökan lämnas in i god tid före planerad verksamhetsstart.

Förening som beviljats bidrag ska på anmodan redovisa kostnader och intäkter för verksamheterna.

Öppen ungdomsverksamhet av fritidsgårdskaraktär

Ett stöd som kan ge etablerade föreningar möjlighet att arbeta med verksamhet som riktar sig till barn/tonåringar som inte redan är föreningsaktiva, en öppen verksamhet som inte har krav på medlemskap, en verksamhet av fritidsgårdskaraktär.

Verksamheten kan vara anpassad till ett områdes lokala behov eller täcka ett större geografiskt område inom kommunen.

Ansökan för ”Öppen ungdomsverksamhet av fritidsgårdskaraktär” ska lämnas före den 31 oktober för kommande verksamhetsår.

Förening som beviljats bidrag ska på anmodan redovisa kostnader och intäkter för verksamheten.

Stöd till spontana aktiviteter av tillfällig karaktär utanför det ordinarie föreningslivet

Kontot ger möjlighet till utveckling av kultur- och fritidslivet i kommunen vilket bidrar till ökad folkhälsa. Bidraget är ett verktyg för att förverkliga idéer och tillvarata kreativ kompetens.

Bidraget kan sökas av enskild person, organisation eller förening för att bredda och stärka Arvikas kultur- och fritidsliv. Aktiviteten genomförs/objektet placeras i Arvika kommun utan kommersiellt syfte.

Bidraget har ett maxbelopp på 10 000 kr. Bidraget kan inte sökas av kommunal förvaltning eller bolag, företag, kulturinstitutioner eller utbildningsinstitutioner. Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta kriterierna.

Ansökningskriterier

 • Bidra till god folkhälsa genom fysisk, psykisk och/eller social aktivitet.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla och inte kunna abonneras eller bokas.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri för användare/deltagare.
 • Bidra till ett varierat och kreativt kultur- och fritidsliv i Arvika kommun.

Stöd för kultur- och fritidsverksamhet för/av unga

 • För föreningar och organisationer som anordnar kultur- och fritidsverksamhet för/med barn och unga.
 • För att möjliggöra för åldersgruppen 15-25 år att själva arrangera och genomföra kultur- och fritidsverksamheter.
 • Föreningar, organisationer och andra ungdomsgrupper kan ansöka.
 • Bidraget ska särskilt uppmuntra unga personer och samverkan mellan fritid och kultur.
 • Bidraget är ett verktyg för att förverkliga idéer och tillvarata kreativ kompetens.
 • Arrangemanget/aktiviteten genomförs i Arvika kommun

Ledarutbildningsbidrag

För att stimulera föreningarna till att öka insatserna på ledarutbildningssidan utgår kommunalt stöd enligt följande bestämmelser;

 • förening ska uppfylla de krav som gäller för ungdomsverksamhet
 • bidrag beviljas till kurser, konferenser och kongresser inom Norden. (Ej för träningsläger, kurser anordnade av Arvika kommun, årsmöten eller liknande.)
 • kursen ska ha ett acceptabelt antal undervisningstimmar för att vara bidragsberättigad
 • bidrag utgår tills vidare med max 600 kr per kursdag. I bidragsgrundande kostnader ingår förutom kursavgifter även logi och resor
 • ansökan görs via https://arvika.ibgo.se senast 6 månader efter avslutad kurs. Kursprogram, kursintyg samt verifikat som visar kostnaderna för kurs, logi och resor ska bifogas
 • föreningen kan få bidrag till lokala kurser efter särskild prövning.

Det kan hända att de avsatta pengarna till bidraget tar slut på grund av att alltför många föreningar utnyttjar ledarutbildningsbidraget. Då kan Föreningsservice inte garantera att ni får bidrag. Ni bör därför ta kontakt med Föreningsservice innan ni anmäler er till kursen, om ni vill vara säker på att få bidrag.

Driftbidrag

(Anläggningar, aktivitetslokaler och kartbidrag)
Föreningar som driver egna anläggningar och lokaler för ungdomsverksamhet kan söka bidrag för drift och skötsel.

 • Ansökan görs en gång per år, senast 28/2.
 • Bidragets storlek bestäms av Kommunstyrelsen. Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande.
 • Bidrag utgår med max 70 % av godkänd driftkostnad, men begränsas också av ett fastställt maxtak för respektive förening. Kostnader för löner, räntor och amorteringar är inte bidragsgrundande.

Bidrag till kartframställning kan utgå efter särskild prövning.

Särskilt bidrag

Särskilt bidrag (engångsanslag) är ett komplement till i första hand driftbidraget och avser större underhållsinsatser eller investeringar av föreningsägda anläggningar och lokaler. Särskilt bidrag utbetalas normalt med 70 % av redovisad kostnad om ansökan beviljas. Såväl lägre som högre procentuell tilldelning har under åren beviljats vid speciella tillfällen.

Bidraget prövas vid kommunledningsutskottets sammanträde och bidragets storlek avgörs beroende på anslagna medel.

Ansökan senast 30 april.

SISU Idrottsutbildarna

Lyfter ett årligt bidrag från kommunen för sina utbildningsinsatser inom idrottsrörelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?