Inköp, regler och riktlinjer

Här finns information om lagar och riktlinjer för kommunens inköp och upphandlingar.

Alla varor, tjänster och entreprenader som kommunen och de kommunala bolagen köper ska annonseras och upphandlas. Det är bara inköp med ett lågt värde som är undantagna.

Alla inköp, utom sådana med lågt värde, måste annonseras och upphandlas. Det innebär att du som vill bli leverantör till kommunen eller till något av kommunens bolag måste lämna ett anbud. Kommunen använder ett upphandlingssystem från TendSign, där du kan hämta upphandlingsdokumenten (anbudsinbjudan, kravspecifikation och förslag till avtal).

För att gynna konkurrens ska upphandlingarna vara transparanta och affärsmässiga. Det är kommunens Upphandlingsenhet som ser till att upphandlingarna genomförs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, både enligt gällande lagar och enligt kommunens Upphandlingspolicy.

När en verksamhet eller enhet bestämmer sig för att göra en upphandling är det verksamheten och inte Upphandlingsenheten som har ansvaret, men oftast är Upphandlingsenheten med som rådgivare även vid sådana upphandlingar, särskilt om det handlar om större summor.

Det finns många lagar och regler som styr offentlig upphandling och hur kommunen och de kommunala bolagen ska hantera sina upphandlingar. Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen och har också informationsmaterial för dig som är blivande leverantör.

Upphandlingslagar

LOU, lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) har två syften. Dels att den upphandlande myndigheten ska använda offentliga medel på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Dels att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor.

Lagen gäller för alla former av upphandlingar inom bland annat statliga myndigheters, kommuners och regioners inköp av varor och tjänster från en leverantör.

LUF

Undantag från LOU är upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Här gäller lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF 2016:1146).

LOV, lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962) är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster samt sociala tjänster.

LUK, lagen om koncessioner

Lagen om koncessioner (LUK 2016:1147) kom 2017.

Kommunens upphandlingspolicy

Kommunens riktlinjer och rutiner för inköpsverksamheten är samlade i Upphandlingspolicyn. Policyns främsta uppgift är att kvalitetssäkra kommunens inköpsverksamhet. Upphandlingspolicyn gäller även för de kommunala bolagen.

Arvika kommuns policy säger att direktupphandling (upphandling utan föregående annonsering) får användas upp till ett värde av 700 000 kronor. Denna summa är Arvika kommuns lokalt beslutade tak för lågt värde och gränsen gäller även de kommunala bolagen.

Det är respektive verksamhet inom kommunen eller bolaget som genomför direktupphandling upp till 700 000 svenska kronor. Detta sker genom att minst två leverantörer bör tillfrågas. Ansvarig för upphandlingen väljer leverantör baserat på behov och branschkännedom.

Arvika kommuns direktupphandlingar över 100 000 svenska kronor sker via Upphandlingsenheten i Vismas direktupphandlingsmodul. Denna modul används också av särskilt utsedda användare för bolagens direktupphandlingar.

steg i inköpsprocessen
Hjälpte informationen på sidan dig?