Krav på leverantörer

För att få bli leverantör till kommunen ställs krav som företaget måste uppfylla.

Grundförutsättningen för att bli leverantör till kommunen/kommunala bolagen är att man deltagit i en upphandling. För att bli leverantör krävs att man är en seriös näringsidkare med ekonomiskt stabilitet och att man kan uppfylla gjorda överenskommelser med kommunen/kommunala bolagen.

Att vara en seriös näringsidkare innebär i detta sammanhang bland annat att man innehar F-skatt, är registrerad för moms och sociala avgifter, att man inte har skatteskulder samt att man inte är dömd för organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Kommunen/kommunala bolagen samarbetar med Skatteverket för att kontrollera leverantörers skattestatus.

Att ha ekonomisk stabilitet menas här att man inte har ekonomiska svårigheter av allvarlig art. I en del upphandlingar krävs dessutom en viss nivå av kreditvärdighet hos leverantören.

Kraven på en leverantör varierar beroende på typ av uppdrag. Kraven i en upphandling framgår alltid av upphandlingsdokumenten.

Hjälpte informationen på sidan dig?