Kommunens avfallshantering

kasserade glödlampor

Avfall är inte bara något som ska tas om hand på ett bra sätt, utan också en resurs.

Att ta hand om avfall från hushåll och industri på ett riktigt sätt, är viktigt för att undvika att sprida farliga ämnen eller smittor, men vårt avfall är också en resurs som vi tar till vara genom återbruk och återvinning. Det som återvinns används till nya produkter eller till värme och energi. På så sätt sparar vi på våra naturtillgångar.

Sophämtning, slamtömning, matavfall

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning till exempel:

  • abonnemang, priser och avtal
  • sophämtning
  • slamtömning
  • matavfall
  • sopsortering, återbruk och återvinningsstationer

Sophämtningsturer körs alltid utifrån de schemalagda rutterna utom vid ett fåtal större helger som jul, nyår och midsommar. När turerna ändras aviseras detta alltid via SMS, webbplats, sociala medier samt annons i lokalpressen.

Mer information om avfall och återvinning (liksom kontaktuppgifter) finns på Teknik i Västs webbplats.

Avfallsplan och renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan. Genom avfallsplanen beskriver kommunen sitt arbete med avfall. Planen ska bland annat innehålla kommunens åtgärder för att förebygga avfall, liksom åtgärder för att öka återbruk och återvinning.

Avfallsplanen, tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna, utgör kommunens renhållningsordning.

Hjälpte informationen på sidan dig?