Kommunen som arbetsgivare

Fyra personer runt bord, fruktskål i förgrunden

Hos oss hittar du arbetsplatser som är fulla av glädje, engagemang och möten mellan människor.

Arvika kommun är kommunens största arbetsgivare med omkring 2 500 medarbetare inom cirka 265 olika yrken. Våra medarbetare bidrar till att bygga ett väl fungerande samhälle och skapar möjligheter för ett gott och tryggt liv för Arvikas invånare.

Det finns många goda skäl att välja Arvika kommun och dess bolag som din arbetsgivare.

  • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. En del i det arbetet handlar om att erbjuda utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet, hälsa och trivsel.
  • Enligt vår senaste medarbetarundersökning tycker våra medarbetare att de har ett meningsfullt och engagerande arbete. Andra områden som fått höga betyg är bland annat att man har nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete, man har tydliga mål och arbetsplatsen präglas av en god stämning där man visar varandra uppskattning och förtroende.
  • Hos oss finns det plats för människor med alla slags utbildningar, erfarenheter och kunskaper. Vare sig du vill jobba med människor eller vara med och utveckla samhället får du ett innehållsrikt arbete.
  • Eftersom vi har så många olika yrken i vår organisation, kan det finnas möjligheter till nya spännande uppgifter när du känner att du vill utvecklas vidare i arbetslivet.
  • Som medarbetare hos oss får du en arbetsgivare med stabil ekonomi, vilket ger en trygg anställning.

Framtida rekryteringsbehov

Vi rekryterar cirka 150 nya medarbetare varje år. De kommande tio åren räknar vi med att behöva rekrytera ännu fler, eftersom många medarbetare går i pension. Vi kommer att ha stort behov av att rekrytera chefer, rektorer, förskollärare, lärare, specialpedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor, kockar, men även en och annan ingenjör och projektledare.

Personalfakta

Arvika kommun är kommunens största arbetsplats och (inberäknat de kommunala bolagen) finns 2 691 tillsvidareanställda. Av de 2 691 tillsvidareanställda är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 95 procent för kvinnorna och 88 procent för männen.

Samtliga uppgifter är från den 1 januari 2024.

Tillsvidareanställningar per verksamhet
Några tillsvidareanställda har mer än en anställning, vilket gör att antalet tillsvidareanställningar är högre än antalet tillsvidareanställda.

Personalstaben: 61
Ekonomistaben: 15
Lärande och stöd: 1 062
Myndighetsstaben inkl räddningstjänst: 120
Vård och omsorg: 1 049
Kommunledningsstab: 100
Teknik i Väst AB: 148
Arvika Fastighets AB: 144
Totalt: 2 699

Medelålder
Arvika kommun: kvinnor 46 år, män 45 år
Arvika Fastighets AB: kvinnor 49 år, män 52 år
Teknik i Väst AB: kvinnor 41 år, män 48 år

Yrken inom kommun och bolag

Arvika kommun och dess bolag är inte bara kommunens största arbetsgivare. Även störst antal och bredd på yrken finns här - runt 300 olika yrkestitlar. Listan nedan innehåller befattningar som finns inom Arvika kommuns organisation samt inom de kommunala bolagen. Vissa titlar, som till exempel lärare och undersköterskor, är det många medarbetare som har, medan antalet medarbetare på många befattningar endast är några få eller en enda person.

adjunkt
adminstrativ chef
administratör
aktiverare
anhörigkonsulent
anhörigvårdare
anläggningsarbetare
arbetskonsulent
arbetsmarknadshandläggare
arbetsterapeut
arbetshandledare
arkivföreståndare
assistent
avdelningschef
avgiftshandläggare
bostadsanpassningshandläggare
badpersonal
barnskötare
behandlingsassistent
beredare elverk
beroendeterapeut
besiktningsman
bibliotekarie
bibilioteksassistent
bibliotekschef
biltvättare
biståndshandläggare
boendestödjare
bokbussförare
bostadskonsulent
brandförman
brandingenjör
brandinspektör
brandman
brandmästare
bredbandstekniker
budget- och skuldrådgivare
bygglovschef
byggnadsingenjör
byggnadsinspektör
byggnadssnickare
byggprojektledare
campingchef
campingvärd
chef bistånd
controller
digitaliseringstekniker
distributionsingenjör
distributionselektriker
distriktssköterska
driftansvarig
driftchef
driftingenjör
driftledare
drifttekniker
drogterapeut
ekonom
ekonomiassistent
ekonomibiträde barn
ekonomibiträde
ekonomichef
ekonomisekreterare
elektriker
elevassistent
elevsamordnare
elhandelsansvarig
elnätschef
energitekniker
enhetschef
familjebehandlare
familjerådgivare
familjerättssekreterare
fastighetsskötare
fiberprojektör
fibertekniker
finansstrateg
fritidsledare
fritidspedagog
fysioterapeut
förhandlare
föreningshandläggare
förmyndare
förrådsbiträde
förskollärare
hemspråkslärare
förvaltare
gis-ingenjör
gis-tekniker
grundskolechef
grundskolechef biträdande
gruppledare
gymnasiechef
gymnasielärare
handledare
handläggare
hemspråkslärare
hjälpmedelstekniker
hr-chef
hr-konsult
hälsoutvecklare
ikt-pedagog
ikt-strateg
informationssäkherhetssamordnare
inköpare
institutionstekniker
instruktör
integrationshandläggare
it-chef
it-samordnare
it-strateg
it-tekniker
jämställdhets- och folkhälosamordnare
kartingenjör
kock
kommundirektör biträdande
kommundirektör
kommunekolog
kommunikationschef
kommunikationsstrateg
kommunikatör
kontorsvaktmästare
kultur- och fritidschef
kulturasssistent
kulturskolechef biträdande
kulturskolechef
kulturutvecklare
kundmottagare
kundservicemedarbetare
kundtjänstmedarbetare
kurator
kvalitetschef
köksbiträde
köksmästare
laboratorieingenjör
lektor
ljudtekniker
lokalvårdare
lss-handläggare
läkare
lärarassistent
lärare
löneadminstratör
mark- och gatuingenjör
mark- och exploateringsingenjör
maskinförare
medicinskt ansvarig för rehabilitering
miljöchef
miljösamordnare
miljöchef biträdande
miljöskyddsinspektör
miljöutvecklare
musikterapeut
myndighetschef
målare
mätningsingenjör
mätningstekniker
näringslivsutvecklare
parkarbetare
parkchef
personlg assistent
planarkitekt
planerare
planeringssekreterare
praktiksamordnare
projektingenjör
projektledare
projektör
receptionist
redovisningsekonom
registrator
rehabassistent
rehabkonsult
rehabsamordnare
rekryterare
rektor
rektor biträdande
renhållningsarbetare
reparatör
resurspedagog
räddningschef
rörläggare
rörmontör
samhällsbyggnadschef
samordnare
servicepersonal
simhallschef
sjukgymnast
sjuksköterska medicinskt ansvarig
sjuksköterska
skoladminstratör
skolbibliotekiare
skolintendent
skolkurator
skolläkare
skolpsykolog
skolsskjutssamordnare
skolsköterska
skolvärd
skötare
snickare
socialpedagog
socialsekreterare
socialt ansvarig samordnare
speciallärare
specialpedagog
studiehandledare
studievägledare
städare
städchef
stödassistent
syo-funktionär
systemadminstratör
systemförvaltare
säkerhetssamordnare
sälj- och marknadskoordinator
tekniker
teknikutvecklare
teknisk chef
trafikplanerare
turistchef
turistinformatör
turistsamordnare
turistsekreterare
underhållsingenjör
undersköterska
ungdomsledare
upphandlare
upphandlingschef
utbildningssamordnare
utredare
utredningsingenjör
utredningssekreterare
utsättare
utvecklingsledare
va-chef
vaktmästare
verksamhetschef
verksamhetsutvecklare
verkstadsarbetare
verkställande direktör
vårdare
vårdbiträde
vägförman
vägledare
yrkeslärare
översiktssplanerare

Personalidé

Kommunens vision ”Ett Arvika som glöder” är en förenande kraft och pekar på de kvaliteter som är viktiga för Arvika på vägen in i framtiden. För att nå vår vision behöver vi medarbetare som hittar sin glöd i arbetet.

Personalidén är vårt gemensamma förhållningssätt. Personalidén beskriver det förhållningssätt och det engagemang som förväntas av dig och som ska känneteckna det arbete du utför. Den beskriver också vad du som medarbetare kan förvänta dig av Arvika kommun som arbetsgivare.

Medarbetarskap

Som medarbetare i Arvika kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete. Du får möjlighet till delaktighet, medskapande och utveckling genom ett ständigt lärande i vardagen med möjlighet till både yrkes- och chefskarriär. Genom årliga utvecklingssamtal med din närmaste chef har du möjlighet att föra dialog om din arbetssituation, dina utvecklingsbehov, ambitioner och möjligheter. Vid samtalet kommer ni tillsammans överens om din individuella utvecklingsplan.

Chefs- och ledarskap

Chefer inom Arvika kommun anställs tillsvidare inom förvaltningen med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Chefsförordnandet är i normalfallet på tre år och kan förlängas efter att utvärdering gjorts. För de chefer som inte fortsätter chefskapet finns möjligheter till alternativa utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Introduktion

Vi vill att du som ny medarbetare ska känna dig välkommen, trygg och säker i din nya arbetsmiljö. Genom att ge våra medarbetare en grundlig introduktion ger vi en bra start i arbetet.

Två gånger om året hälsar kommunledningen nya medarbetare välkomna i en övergripande introduktion. Syftet är att alla ska få en helhetsbild av kommunen och förståelse för att vi arbetar tillsammans för att våra medborgare ska vara nöjda med vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?