Ideellt arbete

Kommunala uppdrag - både frivilliga och avlönade - kan du ha utan att vara anställd i kommunen.

Om du är politiskt intresserad kan du gå med i ett politiskt parti och arbeta med politiska frågor på kommunal nivå. Du kan bli god man eller ställa upp som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Att ställa upp som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att vara en resurs för barn/ungdomar som far illa i sin hemmiljö eller vara ett stöd för en familj som av olika skäl behöver avlastning eller stöd.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för människor som behöver stöd, är viktiga resurser och behövs alltid. Om du är intresserad av att ställa upp kontaktar du kommunens Familjerättsenhet.

God man och förvaltare

Att arbeta som god man eller förvaltare innebär att hjälpa en person som av olika skäl är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Med detta menas att hjälpa till med att förvalta pengar och annan egendom, betala räkningar, biträda vid inköp med mera. Uppdraget måste i hög grad anpassas till vad huvudmannen (den person man är god man/förvaltare för) inte kan göra själv. Det gäller att kunna samarbeta med huvudmannen och även ha god kontakt med vårdgivare, bank, sjukvård och andra inrättningar och myndigheter.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare, kontaktar du överförmyndarenheten - du kan också skicka in en intresseanmälan via kommunens e-tjänster.

Hjälpte informationen på sidan dig?