Utveckling och karriärmöjligheter

Personer i bildsal, figurer på bord i förgrunden

Genom kompetensutveckling och eget ansvar får varje medarbetare inom Arvika kommun möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Utvecklingsmöjligheter inom kommunen kan bland annat innebära:

Övergripande

 • Utbildningsinsatser via Uppdragsutbildning Västra Värmland (UVV) - ett projekt som samordnar utbildningsinsatser för medarbetarna inom Arvika och Eda kommuner.
 • Ledarutvecklingsprogram för nya ledare.
 • Ledarutvecklingsprogram för potentiella ledare.
 • Interna utbildningar inom personalområdet som till exempel arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildningar.
 • Mentorskap.
 • Handledning.
 • Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan.

Vård och omsorg

 • Erbjuder anställda olika särskilda uppdrag, som till exempel förflyttningsinstruktör, planerare, inköpsansvarig med mera.
 • Erbjuder möjligheten att vara med och påverka genom deltagande i olika utvecklingsgrupper.
 • Anordnar årligen olika interna fortbildningar
 • Påverkningsbart - vi tar tillvara på engagerad personal som har goda idéer, tankar och som vill utveckla verksamheten

Skola och barnomsorg

 • Grundskolan och gymnasiet har under flera år ökat tätheten av digitala verktyg. På mellan- och högstadiet innebär det ett digitalt verktyg till varje elev. Tätheten av digitala verktyg på lågstadiet ökar för varje år.
 • I förskolan pågår kontinuerligt olika fortbildningsinsatser med syfte att höja den pedagogiska kvaliteten där barnen erbjuds likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande. Till stöd i arbetet finns en lektor, lärare med forskarutbildning.
 • Förskolan arbetar fortlöpande med att utrusta ledning och förskolepersonal med kompetens för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Förskolan utvecklar arbetet med digitala verktyg som en naturlig del av verksamheten och hur dessa integreras med andra uttryckssätt. Detta innebär också kompetens att hantera digitala verktyg och tjänster på ett naturligt sätt i planering, dokumentation, analys, utveckling och övrig administration av förskolans verksamhet.
 • Det finns en politiskt antagen långsiktig plan för framtidens förskola i Arvika som bland annat innebär nybyggnation av förskolor.
 • Inom grundskolan pågår varje läsår olika fortbildningsinsatser, vilka siktar mot att skapa en så tillgänglig lärmiljö för eleverna som möjligt. Den tillgängliga lärmiljön utgår från tre perspektiv; det fysiska som handlar om lokalers beskaffenhet och till exempel klassrumsmöblering, det pedagogiska som handlar om hur ämnesstoff kan göras så tillgängligt som möjligt, samt det sociala som handlar om stämningen på skolan, i klassen och trygghet generellt. Alla tre perspektiv samspelar för att elevens lärande ska fungera så optimalt som möjligt.
 • Grundskolans lokaler ses över kontinuerligt. I det strategiska planeringsarbetet ingår att se över hur lokaler tillsammans med skolans organisation ska skapa så bra förutsättningar för lärande som möjligt.
 • Samarbete med näringslivet sker inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, förutom programråd, på samtliga yrkesprogram.

Utvecklingsinsatser inom gymnasiet:

 • Gymnasiet har en lektortjänst i kemi.
 • Mathivation, elevmentorskap inom matematikundervisning för grundskolan.
 • Betyg och bedömning; att jobba med den formativa bedömningen i en strukturerad och tydlig metod.
 • Utveckling av Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) där ett närmare samarbete skola/arbetsliv är av vikt.
 • Entreprenöriellt lärande som handlar om att öka och utveckla denna lärform då fler program antar metoden med Ung Företagsamhet (UF) som inlärningsmetod.

Räddningstjänst

 • Många brandmän får ta stort ansvar eftersom vi är en liten räddningstjänst. En brandman hos oss måste klara att hantera alla olika olyckor som kan inträffa i vår kommun och samtidigt vara en duktig instruktör i att utbilda kring brandskydd.
 • All personal har ett ansvar i uppföljningen av inträffade olyckor och utredningarna kring dessa.
 • Möjlighet att kombinera annat jobb med deltidsbrandman utanför tätorten. Till exempel är det flera som är undersköterskor eller sköterskor inom hemtjänsten som även jobbar som deltidsbrandmän.
Hjälpte informationen på sidan dig?