Kommunens register

Här kan du bland annat läsa om vilka typer av personuppgifter vi har lagrade om dig, vilket ändamål vi har med behandlingen, vem vi fått informationer ifrån samt hur länge vi har den kvar.

I de fall som du lämnar dina uppgifter till oss via en blankett eller e-tjänst kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter under det ärende som blanketten eller e-tjänsten gäller. Registren är uppdelade på kommunens olika verksamhetsområden. Förteckningen uppdateras löpande.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Blanketter för detta finns i kommunens e-tjänstportal och du kan också hämta dem i stadshusets Kundtjänst.

Om du har allmänna frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta kommunens samordnare för dataskydd eller dataskyddsombudet.

Register inom området utbildning och barnomsorg

Register inom området omsorg och hjälp

Register inom området uppleva och göra

Register inom området bygga, bo och miljö

Register inom området trafik och infrastruktur

Register inom området näringsliv

Register anställda och förtroendevalda

Övriga register

Hjälpte informationen på sidan dig?