Handläggning

Ansökan handläggs av verksamheten Lärande och stöd, avd För- och grundskola. Efter att en komplett ansökan om godkännande och rätt till bidrag lämnats till expeditionen för Lärande och stöd ska handläggaren lämna svar inom fyra månader.

Av ansökningsblanketten framgår vilka dokument som ska bifogas för att rättskapaciteten ska kunna verifieras för de olika huvudmannaformerna som kan tänkas bli aktuella.

Handläggaren utarbetar ett beslutsunderlag. Detta föredras i utskottet Lärande och stöd som beslutar i ärendet. Därefter delges den sökande beslutet.

Ansökan ska lämnas in senast 1 mars för verksamhet som tidigast planeras starta 1 januari nästkommande år, och senast 1 november för verksamhet som tidigast planeras starta 1 augusti nästkommande år.

Godkännandet lämnas tills vidare, men blir ogiltigt om verksamheten inte kommit igång inom två år efter att godkännande lämnats eller om verksamheten ligger nere under två år.

Verksamhetsansvarig har skyldighet att meddela förändringar omgående och har återbetalningsskyldighet om felaktigt bidrag betalats ut på grund av att förändringar inte meddelats. Begäran om att få avsluta verksamhet ska lämnas till utskottet Lärande och stöd minst sex månader innan verksamheten upphör. Rätt till bidrag återkallas omgående från det datum som verksamheten förändras, avbryts eller att tillståndet dras in.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan till exempel gälla lokaler, ledning eller åldersstruktur på barnen. Vid byte av föreståndare/rektor ska detta meddelas Lärande och stöd.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt kommunens lokala riktlinjer får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

För mer information om enskild verksamhet kan du kontakta Lärande och stöd, avd För- och grundskola, tfn 0570-815 66, eller e-post larande.stod@arvika.se.

Sidan uppdaterad: 2017-08-14