Resor, gymnasium

Om du tänker ansöka om resebidrag för läsåret 2021-22 ber vi dig avvakta ny information om digitala gymnasiekort.

Från höstterminen 2021 kommer alla gymnasieelever som har rätt till resebidrag att erbjudas digitalt gymnasiekort i mobilen. En ny e-tjänst för ansökan om digitalt gymnasiekort kommer att läggas upp på kommunens webbplats under sommaren. Efter godkännande skickas sedan kortet till elevens mobiltelefon via en länk i ett sms-meddelande.

 

Arvika kommun följer Värmlandstrafiks regler för gymnasieelevernas dagliga resor. För att få bidrag till dagliga resor till gymnasieskolan, måste du uppfylla följande villkor:

 • Du måste vara under 20 år.
 • Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km
 • Du får inte ha inackorderingstillägg
 • Du ska vara heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
 • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor.

Ansökan

Varje hemkommun ansvarar för utskick av busskort till elever folkbokförda i kommunen. Det innebär att alla elever som har längre än sex kilometer till skolan, oavsett om de går på kommunala eller fristående skolor, ska göra en ansökan om busskort hos sin hemkommun. Ansökan kan göras på blankett eller via e-tjänst på webbplatsen. Ansökan om resebidrag ska skickas in till Arvika kommun, 1.6 Lärande och stöd, 671 81 Arvika, i god tid, helst före vårterminens slut. Ansökan kan ockå läggas portofritt i stadshusets brevlåda vid entren mot stadsparken. Saknar du blankett finns den också att hämta på skolans expedition.

Resebidrag erbjuds från den adress där eleven är folkbokförd.

Värmlandskort

Resebidraget utgörs i de allra flesta fall av ett Värmlandskort med gymnasieladdning. Undantag görs om eleven inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller har mer än 10 kilometer resväg från bostaden till närmaste hållplats. Kortet gäller dygnet runt alla dagar i veckan.

Rutiner

Efter att ansökan godkänts skickas busskortet samt Värmlandstrafiks informationsfolder till elevens folkbokföringsadress med post. Det är inte tillåtet att som tidigare använda enbart giltighetsbeviset som färdbevis de första veckorna efter skolstart. Lämna in ansökan i god tid så att busskortet hinner skickas ut före skolstart. I annat fall får eleven själv bekosta sina resor till och från skolan tills han eller hon skaffat sitt skolkort. Värmlandstrafik eller hemkommunen ersätter inte dessa utlägg.


Anslutningsresa

En elev som har minst sex kilometer färdväg mellan bostad och närmaste hållplats, får även bidrag för anslutningsresan. Bidraget är 228 kr/månad (2020) och söks på samma blankett som resebidraget.

Förändringar under läsåret

Om en elev avbryter sina studier, flyttar eller får inackorderingstillägg ska kortet omedelbart återlämnas till expeditionen, Lärande och stöd. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter angetts i ansökan krävs eleven på ersättning för den tid som denne felaktigt innehaft Värmlandskort med gymnasieladdning.

Förlorat kort

Om du tappar bort ditt kort eller om det blir stulet hjälper skolans handläggare dig. Kortnumret spärras och du får ett nytt kort. Det nya kortet kostar 200 kr.

Om du inte har rätt till Värmlandskort

Elever som inte är berättigade till resebidrag kan själva köpa "Värmlandskort skolungdom", som kostar 517 kr/månad (2020) för resor i Arvika och Eda kommuner. För resor inom enbart Arvika tätort (Ingesund/Solvik/Prästängen) finns ett periodkort som kostar 310 kr/mån (2020) för skolungdom. Korten kan köpas på Värmlandstrafiks försäljningsställen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-20
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Carina Grahn
 • Planeringssekreterare
 • Tfn 0570-818 59