Betyg, individuell studieplan

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen. Ett studiebevis utfärdas om kraven för examen inte har uppfyllts.

Betyg

Betygsbeteckningarna i gymnasieskolan är:

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F (icke godkänt)

Vilka mål du ska uppnå för att bli godkänd i ett ämne finns beskrivna i ämnets kursplan. Där står det också vilket syfte kursen har. Vilket betyg du får i ämnet beror på betygskriterierna och vilken kunskapsnivå du uppnått.

Individuell studieplan

Varje elev i gymnasiet ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilken studieväg, program, eleven går på och om de val av kurser som eleven har gjort
 • eleven följer ett fullständigt eller utökat program
 • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
 • eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning, samt om möjligt vilka kurser som tagits bort,
 • elevens studier i grundskolans ämnen, och
 • andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram

Studieplanen skrivs av eleven tillsammans med mentor och målsman. Studieplanen uppdateras varje termin i samband med elevens utvecklingssamtal. Om eleven byter program ska en ny studieplan skrivas.

Beställa äldre betyg

Om du har gått i någon av kommunens skolor - grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller SFI - kan du beställa en kopia av ditt betyg via kommunens e-tjänst.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten vänder du dig till den skola där du var elev under avgångsåret. Om det var länge sedan som du gick i skolan kan det vara så att det inte finns någon betygskopia sparad på skolan. I så fall får du vända dig till kommunens arkiv som kan hjälpa till med att ta fram ett betygsutdrag ur de arkiverade betygskatalogerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?