Skolans mål

I samspelet mellan vuxna och barn/ungdomar ska lärandet byggas genom att locka fram individens egen kreativitet och initiativförmåga och omsätta dessa i upplevelser som ger kunskaper och erfarenheter för framtiden.

Helhetssynen på lärandet speglas i att lärandet äger rum både på skolan och i omvärlden, både på skoltid och fritid.

Barnets utveckling till ungdom följs och dokumenteras för att synliggöra den för barnet självt och dess föräldrar. Dokumentationen är ett redskap för att ge barnet och föräldrarna förutsättningar att vara delaktiga och ta ansvar för den sociala-, personliga och kunskapsutvecklingen hos barnet.

Våra verksamheter ska ha goda internationella kontakter för att ge lärandet ett globalt perspektiv. Vidare ska våra verksamheter vara bärkraftiga i ett miljöperspektiv och ge god arbetsmiljö åt barn och personal.

Våra ungdomar ska ha självförtroende och ha förmåga till entreprenörskap som ger dem förutsättningar att påverka sin egen framtid genom aktiva val och delta i samhällets demokratiska processer.

Skolans strävan är att ha högsta möjliga måluppfyllelse av målen i våra styrdokument, Lgr11 och kursplaner för grundskolan. Dessa innefattar bland annat mål kring normer och värden, kunskaper och ansvar och inflytande.

  • Vi arbetar utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov för att utveckla deras kunskaper och färdigheter.
  • Vi arbetar enligt skolans ”Årlig plan mot kränkande behandling och för likabehandling” för att skolan ska vara en så trygg plats som möjligt och ge bästa förutsättningar för elevernas utveckling.
  • Vi strävar efter att ha en god dialog inom alla delar av vår verksamhet för att få en aktiv samverkan.
  • Vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för att öka trivsel och arbetsglädje.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-08
Kontakta oss