Skolans mål

Vår skola styrs av såväl lokala (Graningegården), kommunala (Arvika kommun) och nationella mål (Läroplanen Lgr11)

Våra övergripande mål för området är att vi ska ha en skola/barnomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sin förutsättning

Individuell  utvecklingsplan

Ett av målen i läroplan och även en viktigt del i skollagen handlar om elevens delaktighet, ansvar och inflytande. Elevens mål ska tydliggöras i en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i respektive skolämne. Skolinspektionen lyfte även fram detta som ett utvecklingsområde för skolorna i Arvika kommun, varför utvecklingsarbete kring IUP och elevinflytande är viktiga inslag i pedagogernas arbete idag.

På Gateskolan och Graningegården har vi arbetat tillsammans med att ta fram målmatriser i respektive ämne från årskurs 1 till 6 och dessa presenteras här. Skolan utgår i sin lokala pedagogiska planering utifrån strävansmålen i respektive ämne och de lokala kriterierna är ett sätt att tydliggöra kunskapsområden vi arbetar med i de olika årskurserna. Detta är ett sätt för såväl elev som pedagog att stämma av mot målen i de olika ämnena. Viktigt att notera är att vi alla är olika - en del av oss når målen tidigt medan andra behöver lite mer tid på sig!

Vårt arbete med de lokala målen och kriterierna är ett arbete som aldrig blir riktigt färdigt. Vi lever i en värld där samhällets förändras i en snabb takt och vi måste ständigt se över och eventuellt revidera/förändra våra mål.  Det är en viktig del i vår strävan att erbjuda en hög kvalitet! Om du har funderingar i hur vi arbetar på skolan med exempelvis IUP, så får ni gärna höra av er.

Statens styrning av skolans verksamhet sker utifrån flera olika sätt. Skollagen och grundskoleförordningen berör elevernas rättigheter och skolans roll. Styrdokument i läroplaner för förskolan (Lpfö 98), grundskolan och skolbarnsomsorgen (Lgr11, ämneskursplaner samt de Allmänna råden exempelvis för arbetet med Likabehandling etc är tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska formas med fokus på elevernas lärande.

Ett annat viktigt verktyg från statens sida är de regelbundet återkommande granskningarna av verksamheten. Skolinspektionen genomför regelbundet granskning och kontroll av varje kommun, där områden att åtgärda tydligt framgår.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-08
Kontakta oss
 • 99. Graningegården
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Västerleden
 • Tfn 0570-819 09

 • Erica Fager
 • Rektor
 • Mobil 070-231 06 57

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Sjukanmälan
 • Fritids, tfn 076-109 33 65
 • Skola, tfn 0570-819 09

 • Kontaktlista
Mer information