Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården (som är en del av Elevhälsan) följer elevens hälsa och utveckling och erbjuder återkommande hälsobesök och vaccinationer. Som elev kan du själv vända dig till skolsköterskan för råd, stöd eller andra frågor om din hälsa. Som förälder kan du kontakta skolsköterskan, när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Du kan nå skolsköterskan per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns längst ner på sidan.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

Elev och förälder erbjuds hälsobesök till skolsköterska och vid behov till skolläkare för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Vid besöket undersöker skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel.

Årskurs 2

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med samtal om trivsel i skolan, undersökning av tillväxt och vid behov syn. I åk 2 erbjuds också vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Eleverna erbjuds ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 5

I åk 5 erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (HPV)

Årskurs 7

Eleverna erbjuds ett hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av linje på gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

Alla elever erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet

Under första året på gymnasiet erbjuds alla elever ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och samtal om levnadsvanor och andra hälsorelaterade frågor.

Elevhälsodatabasen ELSA

I samband med hälsobesöken i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet besvarar elever och föräldrar hälsoenkäter som sedan sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras så att ingen enskild elev kan identifieras. Genom att samla in data kan vi få en samlad och aktuell bild av hälsoläget bland barn och ungdomar i Arvika kommun och i hela länet. ELSA är ett samarbete mellan alla länets kommuner och regionen.


Skolläkare

Kommunens skolläkare heter Katharina Schmidt. Tid hos skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan på den skola som eleven går.

Skolsköterskor

Karin Bodin
Tfn 0570-828 25, 070-225 55 51
Medicinskt ledningsansvar
Graninge
Glava

Anna Edman
Tfn 0570-814 40, 070-202 84 05
Solbergagymnasiet

Lena Johansson
Tfn 0570-818 81, 070-225 34 22
Minnebergsskolan åk 7 och 8
Styckåsen

Camilla Jönning
Tfn 0570-818 23, 070-092 46 73
Dottevik
Rinnen
Järven

Gunilla Kohlström Fredell
Tfn 070-225 69 34
Klässbol

Gunilla Nilsson
Tfn 0570-76 40 27, 070-269 29 65
Jössefors
Sulvik
Edane

Susanne Nilsson
Tfn 0570-818 93, 070-549 02 75
Taserudsgymnasiet

Malin Ryman
Postkod: 96
Tfn: 818 94, 070 190 40 72
Gate

Åsa Rönnblad
Tfn 0570-818 20, 070-226 60 82
Minnebergsskolan åk 8 och 9

Katrin Walderot
Tfn 0570-819 57, 070-214 86 81
Kyrkeby
Grundsärskola åk 1-9

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-10