Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens skolorganisation

Elev som bläddrar i bok

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer att pågå under många år för att avslutas runt 2021. I Inriktningen i arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns kvar. Detta betyder att vissa skolbyggnader anpassas till ren förskoleverksamhet eller läggs ner, medan andra skolor byggs till. En nybyggd högstadieskola kan ersätta de tre nuvarande högstadieskolorna i kommunen.

Målet är en skolorganisation som ger så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arvika kommun.

Förslaget till ny skolorganisationPDF hittar du på webbplatsen.

Framtidens skolorganisation är inte ett enskilt ärende, utan åtgärderna bakas in i den totala budgeten för Arvika kommun varje år. Det kan ibland vara svårt, för den som inte är insatt, att följa de politiska besluten kring varje detalj, men på webbplatsen finns en sammanställning över den politiska beslutsgångenPDF för dig som är nyfiken.

Detta händer 2018

Skola

Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.

Sulviks skola

Arvika Fastighets AB har under våren 2018 detaljprojekterat för renovering och byggnation av Sulviks skola. Renoveringen/byggnationen påbörjas hösten 2018. Arbetena blir omfattande och man har bedömt att byggmiljön blir en säkerhetsrisk för barn och personal. Därför har verksamheten flyttats till Jössefors skola under renoveringstiden. Jössefors skola har anpassats med fyra nya klassrum för att hantera fler elever. När renoveringen är klar flyttar eleverna i Sulviks upptagningsområde tillbaka till Sulviks skola.

Ny högstadieskola

Ett inriktningsbeslut har tagits på att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun i kvartert Hjorten-Smeden. En projektorganisation och en politisk styrgrupp arbetar med att samordna och ta fram ett förslag på den nya skolan.
ProjektplanenPDF finns att hämta på webbplatsen.

Under 2017-2018 har arbetet pågått på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som har arbetat med hur verksamheten på bästa sätt ska utformas i den nya skolan. Den pedagogiska verksamhetsidénPDF finns på webbplatsen.

En arkitektbyrå arbetade samtidigt med att beräkna volymer för skolan liksom att ta fram annat underlag inför utställningen av detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smeden under våren 2018. Arkitektbyråns förstudiePDF finns på webbplatsen.

Detaljplanen som tillåter skolbyggnation på Hjorten och Smeden antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018. Under en treveckorsperiod fanns det möjlighet för dem som lämnade synpunkter (som inte har blivit tillgodosedda) under samråd och granskning, att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Fyra överklaganden kom in som skickats vidare till Mark- och miljödomstolen.

Under tiden vi väntar på Mark- och miljödomstolens beslut börjar vi detaljplanera den nya skolan (Arvika Fastighet har fått i uppdrag att göra detta). I praktiken innebär det att det kommer att göras en upphandling av en byggherre. Detaljprojekteringen sker i dialog mellan Arvika Fastighet (beställare), verksamheten (skolan och användare) och byggherre (planerar och bygger skolan).

Om allt följer planen och detaljplanen vinner laga kraft börjar skolan att byggas sommar/höst 2019.

 

Antagandehandlingarna och de utredningar som tagits fram i planarbetet finns att hämta nedan:

 

Förskola

  • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsens den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
  • Bygget av en ny förskola - Galaxen - vid Dottängen pågår. Den nya förskolan kommer att rymma sex avdelningar och ge plats åt cirka 100 barn. Preliminärt datum för invigning är den 14 december 2018. PlanritningarnaPDF finns att hämta på webbplatsen.
  • Verksamheten på förskolan Båten, modulförskolan på Rosendal, drog igång under våren 2018. Förskolan tar emot cirka 60-70 barn fördelade på fyra avdelningar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27