Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården (som är en del av Elevhälsan) följer elevens hälsa och utveckling och erbjuder återkommande hälsobesök och vaccinationer. Som elev kan du själv vända dig till skolsköterskan för råd, stöd eller andra frågor om din hälsa. Som förälder kan du kontakta skolsköterskan, när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Du kan nå skolsköterskan per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns längst ner på sidan.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

Elev och förälder erbjuds hälsobesök till skolsköterska och vid behov till skolläkare för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Vid besöket undersöker skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel.

Årskurs 2

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med samtal om trivsel i skolan, undersökning av tillväxt och vid behov syn. I åk 2 erbjuds också vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Eleverna erbjuds ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 5

Flickor i åk 5 erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (HPV).

Årskurs 6

I åk 6 erbjuds uppföljning av tillväxt och samtal inför högstadiet.

Årskurs 7

Eleverna erbjuds ett hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av linje på gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

Alla elever erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet

Under första året på gymnasiet erbjuds alla elever ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och samtal om levnadsvanor och andra hälsorelaterade frågor.

Elevhälsodatabasen ELSA

I samband med hälsobesöken i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet besvarar elever och föräldrar hälsoenkäter som sedan sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras så att ingen enskild elev kan identifieras. Genom att samla in data kan vi få en samlad och aktuell bild av hälsoläget bland barn och ungdomar i Arvika kommun och i hela länet. ELSA är ett samarbete mellan alla länets kommuner och regionen.


Skolläkare

Kommunens skolläkare heter Katharina Schmidt. Tid hos skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan på den skola som eleven går.

Skolsköterskor

Karin Bodin
Tfn 070-225 55 51
Elevhälsan, tfn 0570-828 25
Glava skola
Graninge
Hagaskolan
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska

Gunilla Kohlström Fredell
Tfn 070-225 69 34
Klässbols skola

Anneli Englund
Tfn 070-549 02 75
Rinnens skola
Taserudsgymnasiet, tfn 0570-818 93

Lena Johansson
Tfn 070-225 34 22
Centralskolan, tfn 0570-818 81
Styckåsskolan

Gunilla Nilsson
Tfn 070-269 29 65
Jössefors skola
Edane skola
Järvenskolan

Malin Ryman
Tfn 070-190 40 72
Gateskolan, tfn 0570-818 94

Åsa Rönnblad
Tfn 070-226 60 82
Dotteviksskolan
Solbergagymnasiet, tfn 0570-818 20

Katrin Walderot
Tfn 070-214 86 81
Kyrkebyskolan

Susanne Österberg
Tfn 076-768 19 57
Agnetebergsskolan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-02