Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården, som är en del av Elevhälsan, följer elevens hälsa och utveckling.

Skolhälsovården erbjuder återkommande hälsobesök och vaccinationer. Som elev kan du själv vända dig till skolsköterskan för råd, stöd eller andra frågor om din hälsa. Som förälder kan du kontakta skolsköterskan, när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Du kan nå skolsköterskan per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns längst ner på sidan.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

Elev och förälder erbjuds hälsobesök till skolsköterska och vid behov till skolläkare för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Vid besöket undersöker skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel.

Årskurs 2

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med samtal om trivsel i skolan, undersökning av tillväxt och vid behov syn. I åk 2 erbjuds också vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Eleverna erbjuds ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 5

I åk 5 erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (HPV)

Årskurs 7

Eleverna erbjuds ett hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av linje på gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

Alla elever erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet

Under första året på gymnasiet erbjuds alla elever ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och samtal om levnadsvanor och andra hälsorelaterade frågor.

Elevhälsodatabasen ELSA

I samband med hälsobesöken i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet besvarar elever och föräldrar hälsoenkäter som sedan sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras så att ingen enskild elev kan identifieras. Genom att samla in data kan vi få en samlad och aktuell bild av hälsoläget bland barn och ungdomar i Arvika kommun och i hela länet. ELSA är ett samarbete mellan alla länets kommuner och regionen.

Skolläkare

Kommunens skolläkare heter Katharina Schmidt. Tid hos skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan på den skola som eleven går.

Skolsköterskor

Lista skolsköterskor, telefonnummer och område

Skolsköterska

Telefon

Ansvarsområde

Karin Bodin

0570‑828 25
070‑225 55 51

Medicinskt ledningsansvar
Graningegården
Glava skola

Anna Edman

0570‑814 40
070‑202 84 05

Solbergagymnasiet

Lena Johansson

0570‑818 81
070‑225 34 22

Minnebergsskolan åk 8
Styckåsskolan

Anpassad skola högstadiet

Camilla Jönning

0570‑818 23
070‑092 46 73

Dotteviksskolan
Rinnens skola
Järvenskolan

Gunilla Kohlström Fredell

070‑225 69 34

Klässbols skola

Gunilla Nilsson

0570‑76 40 27
070‑269 29 65

Jössefors skola
Sulviks skola
Edane skola

Susanne Nilsson

0570‑818 93
070‑549 02 75

Taserudsgymnasiet

Malin Ryman

0570‑818 94
070‑190 40 72

Gateskolan

Anneli Englund

0570‑818 20
070‑226 60 82

Minnebergsskolan åk 7 och 9

Katrin Walderot

0570‑819 57
070‑214 86 81

Kyrkebyskolan
Anpassad skola åk 1-6

 

Hjälpte informationen på sidan dig?