Om energisituationen

Här kan du läsa om vad Arvika kommun gör för att minska elanvändningen, vad som händer om elen inte räcker till i vinter och vilket ansvar du som privatperson har vid en frånkoppling av elen.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Genom att minska elanvändningen kan alla i samhället bidra till att förbättra situationen.

Detta kan du göra

Privatpersoner, företag och organisationer kan hjälpas åt för att förbättra situationen. På Energimyndighetens webbplats finns tips om vad du kan göra.

Om elen inte räcker till

I vinter finns viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Svenska kraftnät förklarar hur en frånkoppling fungerar om elen inte räcker till.

Svenska kraftnät får många frågor om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling, på webbplatsen ger de svar.

Stöd till företagare

Så förbereder du dig

I Sverige är vi vana vid att det mesta fungerar och det finns planer för att hantera olika händelser. Men, du behöver själv ha en beredskap - och vi behöver alla hjälpas åt. Vid en samhällsstörning eller kris har alla som kan ett ansvar för att vara förberedd och klara sig. Hjälpen från samhället kommer först gå till dem som behöver den bäst.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger tips om hur du stärker din hemberedskap.

Kommunens tips inför en samhällsstörning finns på webbplatsen.

Åtgärder inom kommunkoncernen

Under hösten 2022 har förvaltningen och de kommunala bolagen haft i uppgift att inventera hur Arvika kommunkoncern kan spara el, minska effektuttaget och jämna ut effektuttaget över dygnet för att förbättra energisituationen i Sverige.

Arvika kommunkoncern har en potential att spara 4,3 GWh el och att producera ytterligare 9,5 GWh el om investeringar görs.

Minskad förbrukning

Kommunkoncernens totala elförbrukning är i dagsläget cirka 33 GWh och en handlingsplan kommer att tas fram för att minska förbrukningen. Det handlar om att fortsätta byta till LED-teknik för att begränsa elförbrukningen till minimum för belysning, att sänka temperaturen i lokaler som fortfarande är eluppvärmda och där sänkningen inte påverkar boende- och arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om garage och teknikutrymmen. Samt att uppmana medarbetare att hjälpa till genom att använda el rätt.

Med ovanstående åtgärder beräknas kommunkoncernen kunna spara 0,3 GWh. Genom investeringar i nya ventilationsfläktar, effektivare pumpar, ångturbin och fjärrvärmeuppvärmning av ännu fler av kommunens lokaler och lägenheter finns en potential att minska elförbrukningen med ytterligare 4 GWh.

Ökad produktion

För att avlasta elnätet och bidra till samhällets elbehov kan elproduktionen ökas genom att bygga ut solkraftproduktion och effektivisera vattenkraftstationer. Beräkningar visar att 0,5 GWh kan produceras via solceller på tak och 2 GWh via en ny solkraftpark. Kostnaden för dessa investeringar beräknas till 20 miljoner kr och bör kunna genomföras i relativ närtid.

Förutom detta finns potential att på lite längre sikt effektivisera koncernens vattenkraftstationer. Bedömningen är att ytterligare 7 GWh kan produceras här till en kostnad av 65 miljoner kr.

Kommunen vill också satsa på ytterligare fjärrvärmeutbyggnad. Förutom de lokaler och verksamheter som kommunkoncernen förfogar över, kommer framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet ge privata fastighetsägare och industrier möjlighet att anslutas till fjärrvärmeanläggningen. Bedömningen är att elförbrukning på cirka 10 GWh kan ersättas med fjärrvärme som är fossilfritt producerad och tar vara på restprodukter från lokala sågverk.

Redan gjorda investeringar

Kommunkoncernen har genom åren gjort stora investeringar för att spara energi. Exempelvis har kommunen bytt till LED-lampor i gatubelysningen vilket ger en besparing på cirka 0,7 GWh om året. Arvika Fastighets AB har kontinuerligt bytt till LED-lampor i trapphus och lokaler och kommunen har byggt ut fjärrvärmen i tätorten för att ersätta el och olja i kommunala lokaler, privatägda fastigheter och industrier. Detta har ersatt cirka 100 GWh.

Hjälpte informationen på sidan dig?