Farlig verksamhet i kommunen

I Arvika kommun finns ett fåtal Sevesoverksamheter, det vill säga verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen.

Verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människa eller miljö kallas farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. Kommuner där Sevesoverksamhet bedrivs är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om vilka risker verksamheten för med sig och hur man kan skydda sig om en olycka skulle inträffa.

Farlig verksamhet lyder under lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Verksamheten har bland annat krav på sig att ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Sevesoverksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den har därmed ännu högre krav på att förebygga och hantera olyckor.

Sevesoverksamhet i Arvika kommn

I vår kommun finns ett fåtal Sevesoverksamheter; Skogs bergtäkt (strax utanför Arvika tätort) Sandbräckan (grus och bergtäkt) i Brunskog, Södra Fjöle bergtäkt samt Norma Precision AB (förråd inom Arvika kommun).

Så varnas du om något skulle hända

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. I vissa fall skickas VMA också ut per telefon.

Så gör du om larmet går:

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng alla dörrar och fönster.
  • Håll dig informerad. Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland och sök information på SVT:s Text-TV sidan 100 och 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn på farlig verksamhet utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket. Den tillsynen utförs av länsstyrelsen. I tillsynen kan företrädare för kommunens Miljöstab och Räddningstjänst delta.

Hjälpte informationen på sidan dig?