Patientskadeförsäkring

När du får vård av Arvika kommun är du försäkrad som patient. Om du blir skadad inom vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Om du har drabbats av en skada i samband med vård hos en kommun kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Ersättning betalas normalt ut genom vårdgivarens patientförsäkring.

Arvika kommun har patientskadeförsäkring hos försäkringsbolaget Protector.

Vad patientförsäkringen omfattar

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det finns övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  • Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd - under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet, eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.
  • Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.
  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  • Förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Vad patientförsäkringen inte omfattar

  • Patientförsäkringen ersätter inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet.
  • Från patientskadeersättning räknas av ett belopp som liknar självrisk i en försäkring, vilket motsvarar 20 % av basbeloppet. Försäkringen omfattar inte detta belopp.

När en patientskada måste anmälas

Du måste anmäla en inträffad patientskada inom de tidsfrister som anges i patientskadelagen, vilket innebär att du ska väcka talan inom tre år från det att du fick kännedom om anspråket och senast tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Hur du anmäler en patientskada

Som patient väljer du själv om du vill anmäla en patientskada. Du har även möjlighet att som ett alternativ framföra ett skadeståndsanspråk.

Du kan anmäla skadan direkt till kommunens försäkringsbolag Protector via deras webbplats, men du kan också lämna eller skicka anmälan till kommunen som vårdgivare för vidarebefordran till försäkringsbolaget. Ofta är processen enklare om anmälan lämnas via kommunen, eftersom kommunen kan lämna nödvändiga kommentarer till anmälan. Du hittar kontaktuppgifter i rutan "Kontakt".

Hjälpte informationen på sidan dig?