Förebyggande arbete mot droger

Alla vuxna har ett ansvar i det förebyggande arbetet mot droger.

Arvika kommun har som mål att vara en narkotikafri kommun, minska totalkonsumtionen av alkohol, skjuta upp debutåldern för tobak och alkohol, förebygga missbruk av droger samt uppmärksamma och försvåra blandmissbruk.

Alla vuxna har ett ansvar

Det drogförebyggande arbetet syftar till  att utforma strategier, modeller och arbetssätt som gör att alkohol- och drogkonsumtionen och därmed de negativa konsekvenserna av drogmissbruk minskar i Arvika kommun.

Verksamheterna riktar sig både till ungdomar och vuxna. Vuxen- och föräldraengagemanget och föräldrarollen är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet. Syftet med arbetet är att formulera och arbeta med ett gemensamt synsätt och en gemensam värdegrund.

Skolan förebygger

En röd tråd från förskolan och upp till gymnasiet där det handlar om att ge verktyg i form av utbildningar och program med olika inriktningar till skolledning, personal, föräldrar och elever. Barn och ungdomar i Arvika ska växa upp i en säker och trygg miljö och ges förutsättningar för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt med återkommande inslag under hela skoltiden.  

Hjälpte informationen på sidan dig?