Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidraget kan sökas för att anpassa en bostad till personens behov utifrån funktionsnedsättningen.

För att kunna få en anpassning måste funktionsnedsättningen vara styrkt med intyg. Detta intyg ska utfärdas av sjukvårdslegitimerad personal.

De vanligaste anpassningarna är att bredda dörrar, utjämna nivåskillnader, anpassa badrum samt kök.


Detta får du inte bidrag för

Bidrag lämnas inte för:

  • att anpassa en bostad som inte uppfyller kraven för bostad enligt Boverkets byggregler eller har bristande underhåll.
  • att anpassa där behovet kan tillgodoses på ett annat sätt, till exempel med hjälpmedel, personlig assistans eller omdisponering av bostaden.
  • att anpassa i andra byggnader än bostad för permanentboende. Bidrag ges inte för fritidshus eller gäststugor.
  • arbeten som utförs i egen regi.
  • lösa inventarier, det vill säga saker du tar med dig i en flytt.


Vem kan söka bidrag?

Bostadsanpassningsbidraget beviljas för alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

Funktionsnedsättningen måste vara varaktig eller långvarig.

Bostadsanpassningsbidraget lämnas till enskild person som inte behöver vara ägare till bostaden. Sökande i hyresrätter, bostadsrätter samt enbostadshus kan få bidrag för anpassning.

Vad ska vara med i ansökan?

Ansökningsblankett kan hämtas i stadshuset eller hämtas på kommunens webbplats. Om du hyr eller det finns någon annan delägare, så ska även de godkänna att bostadsanpassningen utförs. Intyg från legitimerad sjukvårdspersonal måste bifogas. Intyget ska styrka nedsättningen och de hinder som du ansöker för.

En offert eller anbud på de sökta åtgärderna är önskvärt, men det är frivilligt. En offert eller anbud kortar handläggningstiden, eftersom det då inte måste inhämtas av kommunen för att bedöma bidragets storlek.


Handläggning

När ansökan med tillhörande intyg kommit in, registreras den och en skrivelse skickas till sökanden att ärendet är komplett. Om det saknas uppgifter eller om kompletteringar måste göras skickas en skrivelse som redovisar vad som måste kompletteras.

När ärendet är komplett brukar handläggaren ta kontakt för att boka ett telefonsamtal eller hembesök. Besöket är för att bedöma bostadens förutsättningar och hitta den lämpligaste lösningen.

Efter beslutet

När beslut är beviljat för åtgärden finns pengarna reserverade för åtgärden under två år. Det är sökanden som måste ta kontakt med entreprenör för att beställa arbetet.

Vid större åtgärder kallas sökanden och vald entreprenör till ett samrådsmöte för att förtydliga vad beviljat bidrag omfattar.

När anpassningen är utförd och betalad tas kontakt med kommunens handläggare, som betalar ut beloppet utifrån redovisade kvitton på betalda fakturor (enligt det beslut som beviljat för åtgärden).

Om beloppet avviker från det beviljat bidraget måste en utredning göras för att bedöma om de tillkommande kostnaderna är berättigade till bidrag.

Att tänka på

Kontakta kommunens handläggare innan du börjar planera för att anpassa bostaden eller innan du byter bostad. Bidrag beviljas generellt inte i efterhand eller om du ansöker om bidrag till kostnadskrävande åtgärder när du byter bostad.

Avtalet mellan dig och entreprenör ska följa vanliga regler för avtal enligt konsumenttjänstlagen. Vald entreprenör måste kunna redovisa F-skattsedel.

Väljer man utföra en annan åtgärd som uppfyller funktionen enligt beviljat bidrag, så betalar du själv mellanskillnaden mellan beslutad åtgärd och kostnaden för den dyrare åtgärden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-27