Vårdnad, boende, umgänge

Barn behöver båda sina föräldrar, även när de lever åtskilda. Det bästa för barnen är om föräldrarna är överens när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Har ni som föräldrar svårt att komma överens, eller har frågor kring vilken lösning ni bör välja kan Familjerättsenheten hjälpa er vidare i diskussionerna. Med utgångspunkt från era barns bästa erbjuder vi samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och omfattas av sekretess. De journalförs inte.

I samtalen kan såväl muntliga som skriftliga överenskommelser göras. Det finns möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge.

Om ni inte kan komma överens trots samarbetssamtal, kan det bli nödvändigt att begära beslut från domstol. Ni får då vända er till advokat/tingsrätt och begära att få vårdnad, boende och/eller umgänge fastställt i dom. Tingsrätten kan då ge familjerätten i uppdrag att genomföra en utredning för att bedöma barnens bästa.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av trygghet tillgodoses. Detta till skillnad från den vardagliga omvårdnaden, som utövas av den som barnet vistas hos.

Alla barn har en eller två vårdnadshavare tills de fyller 18 år (eller dessförinnan ingår äktenskap). Ett barn får inte stå utan vårdnadshavare och om en sådan situation uppstår ska Familjerättsenheten omedelbart kontaktas.

Boende

Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se ut för barnet. Det är då viktigt att vara lyhörd för barnets behov. Barnets bästa kan skifta över tid.

Det är föräldrarna som beslutar om hur boendet ska se ut för barnet, men med stigande ålder bör barnen kunna ha ett allt större inflytande över sin situation.

Umgänge

Barnet behöver ha en regelbunden kontakt med den förälder som det inte bor hos. Ett vanligt umgänge innebär ofta att barnet vistas hos umgängesföräldern varannan helg, till exempel fredag till söndag. Men ett umgänge kan också omfatta annan kontakt som till exempel över telefon, Skype, e-post, brev etc.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-04-05