Barns rättigheter, barnkonventionen

Här finns information om barns rättigheter och barnkonventionen.

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Barnkonventionen är svensk lag sen den 1 januari 2020.

Sverige och många andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen. Det betyder till exempel att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att bli lyssnade på och få hjälp om de till exempel har ont i kroppen eller är ledsna. Det betyder också att barn har rätt att få gå i skolan och att leka på sin fritid. Ingen vuxen får göra barn illa, inte ens barnets föräldrar.

Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. Läkare, sjuksköterskor, skolsköterskor, kuratorer och andra som jobbar på sjukhus, skola eller socialtjänst ska lyssna och bemöta barnet med vänlighet och respekt. Om ett barn eller en ungdom har frågor ska de få ställa dem och få svar så att de förstår. Likaså ska barn eller ungdomar som vill träffa exempelvis läkare eller kurator utan att mamma eller pappa är med ha rätt att få göra det.

Det finns också lagar som bestämmer hur det ska vara när man är barn. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säker och trygg där barnet bor. De här lagarna är till för barnen.

Barnkonventionen i Arvika kommun

Arvika kommun ska vara en kommun där alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga och jämlika förhållanden.

Att i kommunen anamma ett barnrättsperspektiv handlar om både attityder, kunskap och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska mötas med respekt i alla sammanhang. Arvika kommun ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt ge varje enskilt barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.

Arvika kommun arbetar med barnkonventionen. Det innebär att sätta barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller barn i grupp. Rättigheterna gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar eller sexuell läggning. Alla som arbetar inom Arvika kommun är skyldig att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna inom sina ansvarsområden.

I Arvika kommun har finns en barnrättsgrupp som består av representanter från olika kommunala verksamheter. Dessa personer har i uppdrag att hålla barnrättsperspektivet aktuellt genom att sprida information och uppmuntra till aktiviteter om barnets rättigheter, till ledning och medarbetare i den egna verksamheten.

Barnrättsperspektivet ska uppmärksammas på alla plan i både förvaltningar och kommunala bolag och ska genomsyra ärenden från början till slut Barnchecklistan hjälper oss att beskriva hur barn påverkas av våra beslut.

Mer information om hur Arvika kommunen arbetar med barnkonventionen finns i kommunens handlingsplan. Där finns också beskrivet de fyra grundprinciperna, definitioner och "barnchecklistan". 

För barn och unga med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem. Om du är inskriven på ett särskilt ungdomshem får vissa tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter, användas mot dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?