Om Socialtjänsten

Personer som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, under kortare eller längre tid, kan få stöd av Socialtjänsten.

Vad är Socialtjänst?

Socialtjänsten är ett samlingsbegrepp för en rad olika kommunala insatser, exempelvis stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, ekonomiskt stöd eller föräldrastöd. De allra flesta insatserna hos Socialtjänsten bygger på att personer själva upplever behov av hjälp och själva söker stöd. Stödet eller de olika insatserna utformas efter var och en och utgångspunkten är alltid den enskildes behov.

I Arvika kommun är det olika enheter inom Individ- och familjeomsorgen, Lärande och stöd, som ansvarar för socialtjänst och social omsorg. Här arbetar man till exempel med frågor om vårdnad, adoption, faderskap, barn som far illa, medling vid brott, familjerådgivning, kontaktfamiljer och familjehem, ekonomiskt bistånd, integration, missbruk, våld och hot och mycket annat. Inom Individ- och familjeomsorgen ansvarar man också för utbildningar, verksamhet i olika stödgrupper samt socialjouren på kvällar och helger. Du hittar mer information om olika möjligheter till stöd på webbplatsen.

Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag beskrivs i socialtjänstlagen. Den säger att socialtjänsten ska:

  • Främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  • Frigöra och utveckla varje persons egna resurser.
  • Bygga på respekt för varje persons självbestämmande och integritet.

Socialtjänstens insatser bygger till största delen på frivillighet från den som behöver stöd. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda tvång, men då bestäms det i andra lagar än socialtjänstlagen, som Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen ger socialnämnden möjlighet att kan ge vård till en missbrukare mot personens vilja. Socialnämnden ska då ansöka om detta hos förvaltningsrätten.

Syftet med LVM är att motivera den som har ett missbruk att frivilligt medverka till fortsatt behandling.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är i Sverige en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Det kan handla om att föräldrar brister i omsorgen av sitt barn och det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas eller att barnet lever ett destruktivt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet.

Vid åtgärder som rör barn ska Socialtjänsten alltid särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med barn menas personer under 18 år.

Vad händer när man söker stöd?

Vissa serviceinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunen. Men det finns också insatser som kräver en utredning och en sådan utredning görs av handläggare. Beslut tas sedan om det ska beviljas en insats eller inte. Beslutet kan överklagas om man inte är nöjd. Om det handlar om en anmälan som kommit in görs en förhandsbedömning där man tar ett beslut om det ska göras en utredning eller inte. Det kan räcka med ett samtal, men det kan också vara en mer omfattande utredning.

Mer information om Socialtjänsten och LVU på olika språk

På Socialstyrelsens och Information Sveriges webbplatser finns mer information översatt till olika språk riktad till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med Socialtjänsten.

Hjälpte informationen på sidan dig?