Arvode

Den som har ett uppdrag som god man eller förvaltare får arvode och ersättning för vissa utgifter.

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för vissa utgifter. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode och ersättningens storlek, samt om vem som ska betala arvode och ersättning.

Överförmyndarnämnden följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer gällande arvode och tar hänsyn till hur omfattande och komplicerat uppdraget är.

Det är huvudmannen som ska betala arvode och ersättning om huvudmannens inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp eller om denne har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Understiger huvudmannens inkomster/tillgångar dessa belopp betalar kommunen arvode och ersättning alternativt fördelas kostnaderna mellan kommunen och huvudmannen. Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kr.

Hjälpte informationen på sidan dig?