Piercing

Lokaler för håltagning i öron/annan piercing

Om du planerar att driva en lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds håltagning i öron eller annan piercing så ska du anmäla detta till Myndighetsnämnden i Arvika i god tid innan lokalen tas i bruk. Anmälan sker enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma den lokal som anmälan avser.

Anmälningsblankett finns att hämta på kommunens webbplats. Det är viktigt att du fyller i blanketten så fullständigt som möjligt. Tänk på att även Bygglovenheten på Arvika kommun bör kontaktas, eftersom det kan finnas krav på bygglov och/eller anmälan.

Rekommendationen är att du tar kontakt med Miljöstaben innan du skriver ett hyreskontrakt. Tillsammans med dig gör inspektörerna ett besök i lokalen för att se vilka förutsättningar den har. Myndighetsnämnden är enligt miljöbalken tillsynsmyndighet för lokaler med håltagning i öron eller annan piercing.

Lokalen och dess inredning - allmänt

Lokalen ska vara inredd för sitt ändamål och den får i princip inte användas till annan verksamhet. Undantag kan i enstaka fall medges beroende på vilka verksamheter som kombineras, men håltagnings- eller piercinglokalen får aldrig kombineras med bostad. Lokalen ska, tillsammans med inredningen, vara lätt att hålla ren vilket innebär att väggar och golv ska vara beklädda med kakel, klinkers, plast eller liknande material som är lätta att våttorka.

Särskilda utrymmen

Det ska finnas ett särskilt rum för rengöring av redskap och annan utrustning som används vid behandlingen (om inte enbart engångsmaterial används). Detta rum ska ha följande utrustning:

 • diskbänk (får inte kombineras med disk av husgeråd eller annat som inte hör till verksamheten)
 • tvättställ med pappershanddukar och hållare med flytande tvål
 • förvaringsskåp i tillräcklig omfattning
 • ett låsbart skåp för apoteksvaror (desinfektionssprit m m)
 • utrustning för rengöring av redskap (sterilisering och desinfektion)

Det ska finnas ett städutrymme med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten. I vissa fall kan det vara möjligt att bygga in både utslagsvask och armatur i ett städskåp. Det ska finnas krokar att hänga upp städutrustningen på.

Det ska finnas ett tvättställ lätt tillgängligt vid behandlingsplatsen. Tvättstället på toaletten ska på grund av smittorisken inte användas för handtvätt i samband med behandling av en patient.

Miljöstaben får ofta synpunkter på kravet om tvättställ vid behandlingsplatsen – det kan ibland vara dyrt, svårt eller omöjligt att dra fram vatten och avlopp till behandlingsrummet. Detta är inte tillräckliga skäl att placera tvättstället någon annanstans – kan man inte dra fram vatten och avlopp till behandlingsrummet är lokalen inte lämplig för verksamheten.

Ett soputrymme ska finnas (eventuellt gemensamt med fastigheten).

Ventilation

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen i lokalen är tillfredsställande. För att uppnå detta behövs ett frånluftsflöde på minst sju liter per sekund och person som maximalt vistas samtidigt i lokalen. Dessutom bör man göra ett tillägg med 0,35 liter per sekund för varje kvadratmeter yta som finns i lokalen.

För att frånluftsventilationen ska fungera krävs tilluftsventiler – antingen i form av mekanisk frånluftsventilation eller genom självdragsventiler. I stadsmiljö ska dessa ventiler förses med utbytbara filter. Frånluften får inte installeras på ett sådant sätt att man kortsluter frånluftsventilationen på toaletten (sådan ska alltid finnas). Luft från toaletten får alltså inte riskera att röra sig ut mot behandlingsutrymmet eller utrymmet för rengöring av redskap.

Viktigt att tänka på när verksamheten är i bruk

Den verksamhet du kommer att bedriva måste ske på ett sådant sätt att du inte riskerar att smitta de du behandlar. För att minimera risken krävs att du har bra rutiner för både lokalen och behandlingen. Städning och smittrening är därför viktiga delar i din verksamhet.

Städning

Det är viktigt att lokalen hålls i ett sådant skick att städningen inte försvåras. Lokalen ska alltid hållas ren och städningen ska ske med en metod som inte virvlar upp damm.

Smittrening

Välj i första hand att använda sterila engångsmaterial. I annat fall ska smittrening ske i tre steg:

 • först rengöring
 • därefter desinfektion och slutligen
 • sterilisering

Steg 1. Rengöring

Metod
Borstning med varmt vatten och lämpligt rengöringsmedel

Effekt
Bra rengöring är nödvändig för att inte minska effekten av den därpå följande desinfektionen och steriliseringen.

Steg 2. Desinfektion

Metod
Kan ske med värme (kokning i vatten under lock i minst fem minuter) eller med kemiskt desinfektionsmedel om de ytor och föremål som ska desinfekteras inte tål värme.
Effekt
Desinfektion dödar många bakterier men inte alla. Stelkrampsbakterier är ett exempel på bakterier som klarar desinfektion.

Steg 3. Sterilisering

Metod
Behandling med ånga (autoklavering) rekommenderas i första hand. Innan steriliseringen ska redskapen rengöras och desinfekteras på det sätt som beskrivs ovan. Redskapen bör dessutom – innan de blir steriliserade – förpackas i speciella emballage som gör att steriliteten vara en viss tid.

Steriliserade instrument ska hanteras så att de inte förorenas genom kontakt med icke smittrenade ytor som hud, kläder, dukar eller servetter.

Effekt
Ger så gott som fullständig avdödning av alla levande organismer.

Smittskydd

 • Behandla bara om du själv är frisk, annars finns risk att du överför sjukdomar till den du behandlar.
 • Behandla endast frisk hud. Skadad hud, t ex vid eksem, kan innehålla mycket stora mängder bakterier.
 • Använd gärna skyddshandskar: De ska vara av engångstyp.
 • Innan du sticker hål i huden ska den desinfekteras noggrant.

Övrigt

 • Gör ingen håltagning på minderåriga utan föräldrarnas medgivande.
 • Upplys alltid kunden om risken för infektioner.
 • Du bör upplysa dina kunder om risken för nickelallergi och om att risken inte bara är förknippad med håltagningen, utan att allergin kan orsakas av smycken som används i senare skeden.
 • Håltagningsörhängen bör aldrig vara av material där nickel ingår. De bör vara av homgent material som innehåller mindre än 0,05 % nickel och de bör inte vara ytbehandlade (försilvrade eller förgyllda). Lämpliga material är plast, rött guld eller titan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-04
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Annika Larsson
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-827 27

 • Lina Ojala Serrander
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 55